Ogłoszenia

17 stycznia 2013 13:41 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Regimin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2013 roku.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Regimin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Na podstawie art.ll ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 Or. Nr 234, poz. 1536), Wójt Gminy Regimin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2013 roku, a w szczególności popularyzacji piłki ręcznej, siatkowej, boksu, wyrabiania nawyków do aktywnego życia w wieku dorosłym, uczenia dyscypliny, współpracy i współżycia w grupie, propagowania zdrowego stylu życia.

I. Określenie zadania :

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, upowszechnianie sportu szkolnego: piłka ręczna, piłka siatkowa, boks.

II. Termin realizacji zadania: od 15 lutego 2013 do 31 grudnia 2013

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2013

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 70 000 zł (słownie:siedemdziesiąt tysięcy zł)

IV. Zasady i warunki przyznawania dotacji

  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

-   ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 Or. Nr 234, poz. 1536)

-    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm).

  1. Ogólny budżet zgłaszanego do konkursu zadania nie może przekroczyć 70 000 zł.

V. Kryteria i tryb wyboru oferty

  1. Kryteria

-       Poziom sportowy - wyrażony w rankingu ogólnopolskiego i wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

-    Budżet zadania - obejmuje wartość zaangażowanych środków własnych w realizowane zadanie

* lub pozyskanych z samorządów lokalnych i sponsorów, a także rzetelność przedstawionego kosztorysu.

-     Możliwości organizacyjne - zapewnienia warunków organizacyjno - prawnych zadania, tj. dokumentacja techniczna, uregulowany tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości, doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

-   Dostępność - sposób oraz stopień wykorzystania obiektu. Preferowane będą oferty stowarzyszeń prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

-  Aktywność środowiska - wkład pracy własnej członków stowarzyszenia w realizację zadania.

2. Tryb

Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy, na podstawie najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez komisje konkursową.

Po zakończeniu procedury konkursowej i zaakceptowaniu przez Wójta Gminy w Regiminie wyboru oferty, o wyniku rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni zostanie powiadomiony oferent oraz zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość udzielonej dotacji.

VI. Termin składania ofert: od 11 stycznia 2013r. do 10 lutego 2013r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2013 roku", osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Regiminie Regimin 22; 06-461 Regimin

Sekretariat Urzędu; poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 20lir. Nr 6, poz.25).Oprócz wymaganych w ofercie załączników, należy dodatkowo dołączyć statut i oświadczenie o pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

Uchwała Rady Gminy w Regiminie w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015 jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.20łOr. - cyt. wyżej (Dz.U. z 201 lr. Nr 6, poz.25).

  1. VIII.  Gmina Regimin w 2012r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy udzieliła dotacji w kwocie 66 950 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/13 Wójta Gminy Regimin zdnia 10 stycznia2013r

Regulamin

pracy Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2013 roku.

§1

Komisja Konkursowa zwana dalej "Komisją" działa na podstawie Zarządzenia Nr 5/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2013 roku.

§2

Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach. Komisja może realizować swoje działania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 2/4 składu osobowego Komisji. Komisją Konkursową kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego.

Po otwarciu ofert każdy Członek Komisji Konkursowej składa oświadczenie, że:

1)     nie jest oferentem, nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz, że nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o realizację zadania publicznego.

2)     nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może tym budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

§3

Kryteria oceny ofert określają zapisy zawarte w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2013 roku.

§4

Komisja podczas obrad sprawdza i ustala czy oferty odpowiadają wymogom formalnym, dokonuje oceny merytorycznej oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów "za" lub "przeciw" głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§5

Komisja sporządza do każdej oferty protokół. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Komisji.

§6

Regulamin obowiązuje od pierwszego posiedzenia komisji.

Przeczytano: 2969 razy.| Wydrukuj|Do góry