Przetargi

15 kwietnia 2019 15:56 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

 

 

REGIMIN, 2019-04-15

  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/19. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

  

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym    

    postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W CIECHANOWIE

UL. GOSTKOWSKA 83

06-400 CIECHANÓW

 

 

Najniższa cena

Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę *

Odbiór odpadów wielkoga-barytowych

4 razy w roku

Przygotowanie ulotek/broszurek przez Wykonawcę dla dzieci i młodzieży uczących się w
      placówkach oświatowych na terenie Gminy Regimin

Przeprowadzenie w każdej ze szkół akcji (lekcji) edukacyjnej promującej selektywną
      zbiórkę

Liczba przyznanych punktów w każdym z kryteriów

60 pkt.

15 pkt.

10 pkt.

0 pkt.

 

Cena brutto: 908 820,00 zł

uzasadnienie: Wykonawca jako jedyny złożył ofertę. Oferta spełnia warunki i oczekiwania zamawiającego.

- ilość 85 pkt.

                        

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie

do dnia 2019-04-19.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie złożono więcej ofert w/w postępowaniu.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

    podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  

    po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.).

 

 

 

Przeczytano: 417 razy.| Wydrukuj|Do góry