Przetargi

12 kwietnia 2019 13:28 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

REGIMIN, 2019-04-12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/19. Nazwa zadania:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                 ADAMA RZEWUSKIEGO 19

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej            www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej         ug@regimin.pl

Godziny urzędowania:                poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

0,60 gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

 

Do podstawowych zadań w tym zakresie należy:

        •   remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

        •   uzupełnianie dróg tłuczniowych z wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczaniem

        •   mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni dróg nieutwardzonych  
            (gruntowych)

   

SZACUNKOWE ILOŚCI
poniższe ilości dla zamawiającego nie są zobowiązujące

 

LP

Roboty budowlane usługi

Szacunkowe ilości

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

1

Grysem bazaltowym (emulsją drogową D-70)

300 m2

2

Gotowa mieszanka mineralno-bitumicznej na zimno o uziarnieniu 0/8 lub 0/10

50 m2

Zakup wraz z dostawą pospółki lub kruszywa za tonę danej frakcji

3

Kruszywo (piasek) o frakcji 0-2 mm

80 ton

4

Pospółka drogowa (niesortowana) o frakcji piaskowo-żwirowej od 0,075 do 63 mm

25 ton

5

Pospółka drogowa (doziarniona żwirem) o frakcji 16-32 mm przesiewana

25 ton

6

Pospółka o frakcji 0 - 31,5 mm z zawartością 50% kruszywa łamanego

25 ton

7

Tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm

25 ton

8

Tłuczeń o frakcji 0-63 mm

25 ton

9

Tłuczeń drogowy o frakcji 31,5 - 63 mm

25 ton

10

Beton kruszony lub mieszany beton kruszony z cegłą o frakcji 0 - 80 mm

25 ton

11

Przekruszony frez asfaltowy o frakcji 0 - 80 mm

25 ton

12

Rura przepustowa drogowa z tworzywa sztucznego np. PEHD karbowana fi 400 SN8

24 m

13

Rura przepustowa drogowa z tworzywa sztucznego np. PEHD karbowana fi 600 SN8

24 m

14

Rura przepustowa drogowa z tworzywa sztucznego np. PEHD karbowana fi 800 SN8

24 m

15

Rura przepustowa drogowa z tworzywa sztucznego np. PEHD karbowana fi 1000 SN8

12 m

16

Ścianka oporowa przepustu drogowego do rury fi 400

4 szt.

17

Ścianka oporowa przepustu drogowego do rury fi 600

4 szt.

18

Ścianka oporowa przepustu drogowego do rury fi 800

6 szt.

19

Ścianka oporowa przepustu drogowego do rury fi 1000

2 szt.

Remonty dróg gruntowych i żwirowych

20

pospółką o frakcji 0 - 31,5 mm z zawartością 50% kruszywa łamanego (grys) o frakcji 16-31,5 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

100 ton

21

pospółka drogowa (niesortowana) o frakcji piaskowo-żwirowej od 0,075 do 63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i zagęszczeniem)

150 ton

22

pospółka drogowa (doziarniona żwirem) o frakcji 16-32 mm przesiewana (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i zagęszczeniem)

60 ton

23

Tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

60 ton

24

Tłuczeń o frakcji 0-63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

50 ton

25

Tłuczniem drogowym o frakcji 31,5 - 63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i zagęszczeniem)

50 ton

26

Beton kruszony lub mieszany beton kruszony z cegłą o frakcji 0 - 80 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

70 ton

27

Przekruszony frez asfaltowy o frakcji 0 - 80 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

150 ton

28

mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni dróg nieutwardzonych (gruntowych)

100 godz.

Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogami, ale które są wbudowane w drodze (studnie, zawory)

29

Regulacja studni

20 szt.

30

Regulacja zaworu

10 szt.

Wynajęcie maszyn budowlanych do remontu dróg wraz z operatorami
(będą wynajmowane w  awaryjnych przypadkach)

31

Praca koparko-ładowarką

50 godz.

32

Praca koparki do 16 ton

40 godz.

33

Praca koparki powyżej 16 ton

30 godz.

34

Praca ładowarki do 14 ton

40 godz.

35

Praca ładowarki powyżej 14 ton

30 godz.

36

Praca walca drogowego

40 godz.

37

Praca samochodu ciężarowego do 18 ton ładowności

40 godz.

38

Praca samochodu ciężarowego powyżej 18 ton ładowności do 100km

30 godz.

       

 

Zakres zamówienia został przedstawiony we wzorze umowy (załącznik nr 3)

i formularzu ofertowym (załącznik nr 1)

Zamawiający planuje wydatkować kwotę w wysokości około 200 000,00 zł netto.

Powyższa kwota dla Zamawiającego nie jest zobowiązująca jest ona tylko planowana.

Zakres i lokalizacja robót będzie określana w miarę potrzeb.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45000000 – 7 Roboty budowlane
45233141 – 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania związane remontem dróg gminnych zlecone przez Zamawiającego to końca trawania umowy czyli do dnia 31.12.2019r.   

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2.  Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej,

 

    Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

 

         Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum dwie roboty    
                     odpowiadające rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (chodzi o remont drogi.  Wartości
                      każdej z robót za minimum 15 000 zł brutto). Wykonawca może wykazać roboty związane z
                      budową, przebudową lub rozbudową dróg)

          Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,na      

                      podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów
                      potwierdzających, roboty zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki
                      budowlanej oraz prawidłowo ukończone,

 

                b)   Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym
                      na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz
                      doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone.

                      Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko - Kierownik budowy w

                      specjalności drogowej – 1 osoba

 

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadająca, co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 290 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

 

                c) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
                      liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
                     a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

                     (załącznik nr. 8)


Wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

    d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                     szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                     robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
                     uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
                     publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o     
                     podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

W celu informacji o osobach, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia a w czasie jej realizacji do możliwości skontrolowania przez zamawiającego czy wymienione osoby z wykazu rzeczywiście wykonują roboty przy realizacji inwestycji.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., nr 63, poz. 65).

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać

,że łącznie spełniają w/w warunki.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
    podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w     
        postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
                zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
                 terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
                z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
                odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
                odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
                decyzji właściwego organu,

 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
                 Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
                 potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
                 lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
                 ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
                 organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
                 szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
                 zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
                jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
                podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
     kapitałowej

 

5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
                    upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  
                  okresie,

 

6) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz        
                    liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a
                   w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 

7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry  
                   kierowniczej wykonawcy,

 

8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                   robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
                  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
                  zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
                  tymi osobami.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 0 zł, słownie: ……………… złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1. najniższa cena

60

2. gwarancja

25

3. doświadczenie zawodowe kierownika budowy

15

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2019-04-29 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

 

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2019-04-29, o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Nie dotyczy

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:537255 - N - 2019   Data zamieszczenia: 12.04.2019 r. 

 

 

 

__________________________________

Mariola Kołakowska

Przeczytano: 385 razy.| Wydrukuj|Do góry