Przetargi

05 marca 2019 14:51 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

 

 

REGIMIN, 2019-03-05

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/19. Nazwa zadania:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                 UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej            www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej         ug@regimin.pl

Godziny urzędowania:                poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

0,60 gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Regimin w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu przygotowania do odpowiedniego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętą uchwałą sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2033 z załącznikami, uchwała Nr 166/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 październik 2018 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz Uchwałą Nr XXX/159/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 maj 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin.

 

2.1     odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (informacje)

 

2.1.1. odpadów komunalnych zmieszanych,

 

Niezależnie od złożonej deklaracji osób dotyczących odpadów zmieszanych wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w worki do odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji. Odbiór tych odpadów powinien odbywać się jeden raz w miesiącu.

 

(w przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika, nie będzie on wyposażony w worek na odpady zielone ulegające biodegradacji)

 

2.1.2. odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:


         - metale i tworzywa sztuczne,

         - papier i tektura,

         - szkło

         - odpady zielone;

 

2.1.3. odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości
          zamieszkałych,

 

2.1.4. wyposażenie w odpowiednie pojemniki przez Wykonawcę punktu selektywnego
            zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który jest zlokalizowany na terenie
            Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Targonie. Prowadzeniem PSZOKU zajmuje się
            Zamawiający.

 

           W PSZOKU właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą mogli zostawiać:

a)         metale i tworzywa sztuczne

b)         papier i tektura

c)         szkło 

d)         chemikalia, przeterminowane leki

e)         opakowanie wielomateriałowe

f)          zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

g)         zużyte baterie i akumulatory

h)         zużyte opony z samochodów osobowych,

i)          meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j)          odpady budowlane i rozbiórkowe,

k)         popiół,

l)          odzież i tekstylia,

ł)          odpady bio;

 

 mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych – nieodpłatnie.

 

2.1.5. Urządzenia do gromadzenia odpadów – kontenery, pojemniki, worki – które zostaną ustawione w 
          miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca.

 

2.1.6. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych (nieruchomości
           zamieszkałe i niezamieszkałe oraz zabudowy wielorodzinnej) oraz odpadów selektywnie          
           zebranych na terenach zabudowy wielorodzinnej i nieruchomościach niezamieszkałych:

 

          pojemność - 120 L

          pojemność - 240 L

          pojemność - 1100 L

 

2.1.7. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:

 

 1. materiał – folia polietylenowa LDPE,

 2. 120 l grubość minimum 0,080 mm - kolor zielony

 3. 120 l grubość minimum 0,080 mm - kolor niebieski

 4. 120 l grubość minimum 0,035 mm - kolor żółty

 5. 120 l grubość minimum 0,080 mm - worki koloru brązowego na odpady zielone ulegające biodegradacji

 6. nadruk – jednostronny, kolor nadruku czarny, powierzchnia nadruku minimum 1500 cm2 maksimum 2000 cm2; treść nadruku zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 3 dni  po zawarciu umowy .

   

  Pojemniki muszą odpowiadać standardom i wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2012r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.) oraz spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz.1858).

   

  2.1.8. Obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników i kontenerów są po stronie właściciela nieruchomości.

   

  Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia przedstawione zostały w SIWZ zamieszczonej na naszej stronie (www.regimin.pl).

   

  Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

  90000000 – 7 usługi usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

  90511000 – 2 usługi wywozu odpadów

  90514000 – 3 usługi recyklingu odpadów

  90533000 – 2 usługi gospodarki odpadami

  90512000 – 9 usługi transportu odpadów

  90513100 – 7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

   

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   

  V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

   

  VI. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.07.2019r. do 30.06.2020r.

   

  VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

   

  1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1)   nie podlegają wykluczeniu;

  2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  2.  Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

   

  1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

   

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

   

  2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

   

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

   

        3)  zdolności technicznej lub zawodowej,

   

      Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

   

     a)  Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich
                       trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
                       krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i    
                       podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
                       dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

   

  Przy wykazie usług Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum 2 usługi odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie minimum 800 Mg rocznie,

   

      Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na      

                   podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających,    
                   że usługi zostały wykonane należycie,

   

     b)  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w
                       celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
                       tymi zasobami.

           Za spełnienie  warunku Zamawiający będzie rozumiał dysponowanie sprzętem niezbędnym
                      do realizacji zamówienia, w tym co najmniej :

  1. 3 (trzema) samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 20m3 każdy

  2. 1 (jednym) samochodem specjalistycznym bezpylnym o kubaturze od 5 m3 do 8 m3;

  3. 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

  4. 1 (jeden) pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

  5. systemem monitorowania i zarządzania flotą pojazdów umożliwiającym elektroniczną identyfikację pojemników i worków na odpady zmieszane i selektywnie zebrane. System ma identyfikować zdarzenie odbioru odpadów (datę i godzinę, miejsce – pozycję, identyfikatory pojemników i worków przypisanych do nieruchomości). System powinien prezentować zdarzenia odbioru pojemników na mapie  w czasie rzeczywistym. Podmiot odbierający odpady komunalne udostępnia Gminie wgląd do systemu w czasie rzeczywistym.

   Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga wglądu do w/w systemu, ale wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia takiego systemu po podpisaniu umowy w terminie jej obowiązywania, czyli od 01.07.2019 r

    

   Pojazdy wymienione w podpunktach od a do e muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu logo i nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Wymagania muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

    

                    c) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
                         liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,                  
                         a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

                       


   Wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    

       d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                        szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                        robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
                        uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
                        publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o     
                        podstawie do dysponowania tymi osobami.

    

   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

   jako załącznik do w/w wykazu

    

   Potencjał osobowy:

   Co najmniej 5 (pięciu) kierowców z prawem jazdy kat. C.

    

   W celu informacji o osobach, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia a w czasie jej realizacji do możliwości skontrolowania przez zamawiającego czy wymienione osoby z wykazu rzeczywiście wykonują zamówienie.

      

    

   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać

   ,że łącznie spełniają w/w warunki.

    

    

   Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., nr 63, poz. 65).

    

   3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
       podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

    

   4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
       wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

    

   VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w     
           postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

    

   Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    

   Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

    

   1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
                   zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
                   terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
                   porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
                   ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
                   zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
                   wykonania decyzji właściwego organu,

    

   2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
                     Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
                     potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
                     lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
                     ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
                     organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
                     szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
                     zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    

   3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
                   jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
                   podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

    

              4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
                    kapitałowej

    

              5)  Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich
                        trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
                      krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i    
                      podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
                      dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

                      Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
                      wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3
                      miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z
                      uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
                      poświadczenia.(załącznik nr 7).

    

   6)  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług                          
                      lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia. (załącznik nr 12)

    

   7) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
                     liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w     
                    przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr. 8)

    

   8) oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
                     wymagane uprawnienia,(załącznik nr 6)

    

   9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy

          są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za
                      świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
                      informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
                       niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

                      (załącznik nr 9)

    

   VIII. Informacja na temat wadium:

    

   Zamawiający wymaga wniesienia wadium

   Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7 000 zł, słownie: siedem tysięcy złotych

    

   IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

    

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

Najniższa cena

60

Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę

25

Odbieranie odpadów wielkogabarytowych

15

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2019-03-14 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2019-03-14, o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Nie dotyczy

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 521514 – N – 2019    Data zamieszczenia: 05.03.2019 r.

 

 

 

 

 

Przeczytano: 576 razy.| Wydrukuj|Do góry