Przetargi

27 września 2018 14:00 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

 

REGIMIN, 2018-09-27

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 13/18. Nazwa zadania:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY 
                        REGIMIN - V GRZYBOWO (BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO
  
                        WRAZ Z PRZECISKIEM POD RZEKĄ ŁYDYNIĄ)

 

ZADANIE 2: WYMIANA POMPY WRAZ BUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO
                       
PRZYSTOSOWANIE SIECI DO ODBIORU ŚCIEKÓW Z M.
                        LEKOWO (DOTYCZY ZADANIA INWESTYCYJNEGO „BUDOWA
            
                       
KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV
                        ETAP - TARGONIE- LEKOWO”)

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                 UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej            www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej         ug@regimin.pl

Godziny urzędowania:                poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

0,60 gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - V GRZYBOWO
                     (BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO WRAZ Z PRZECISKIEM POD RZEKĄ ŁYDYNIĄ)

 

- roboty ziemne i zabezpieczające

- roboty technologiczne sieci DN 110

- odwodnienie wykopów pod sieć

 

ZADANIE 2: WYMIANA POMPY WRAZ BUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PRZYSTOSOWANIE
                     SIECI DO ODBIORU ŚCIEKÓW Z M. LEKOWO (DOTYCZY ZADANIA
                      INWESTYCYJNEGO „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY
                      REGIMIN - IV ETAP - TARGONIE- LEKOWO”)

 

- roboty ziemne i zabezpieczające

- roboty technologiczne sieci DN 110

- przepompownia ścieków PS-01

 

Zakres i wielkość zamówienia przedstawione zostały w projekcie oraz przedmiarach robót (format PDF) zamieszczonych na naszej stronie (www.regimin.pl)

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45000000 – 7 Roboty budowlane

45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

                      części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

                      ścieków

45111300 – 8 Roboty rozbiórkowe

45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Jako część I (zadanie 1) i część II (zadanie 2)

Każdą z części trzeba traktować tak jakby to było oddzielne zamówienie.

Do każdego zamówienia (zadanie 1 i zadanie 2) będzie podpisana oddzielna umowa.

 

(CZĘŚĆ I) ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - V
                                       GRZYBOWO (BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO WRAZ Z PRZECISKIEM
                                       POD RZEKĄ ŁYDYNIĄ)

 

(CZĘŚĆ II) ZADANIE 2: WYMIANA POMPY WRAZ BUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO                
                                       PRZYSTOSOWANIE SIECI DO ODBIORU ŚCIEKÓW Z M. LEKOWO
                                       (DOTYCZY ZADANIA INWESTYCYJNEGO „BUDOWA KANALIZACJI   
                                       SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP - TARGONIE-
                                       LEKOWO”)

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

                                                     Zadanie 1: 14 grudnia 2018 roku

                                                     Zadanie 2: 16 listopada 2018 roku

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2.  Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej,

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

 

          Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum
                      dwie roboty    odpowiadające rodzajem przedmiotowemu zamówieniu
                      Wartości robót za minimum: 80 000 zł brutto).

          Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,na 
                      podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i  dokumentów
                      potwierdzających, roboty zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki
                      budowlanej oraz prawidłowo ukończone,

 

                b)   Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym
                      na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz
                      doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone.

                      Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko - Kierownik budowy
                      posiadający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

                      – 1 osoba

 

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz posiadająca, co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 290 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.

 

                c) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
                      liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
                     a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

                     (załącznik nr. 8)


Wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

    d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                     szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                     robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
                     uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
                     publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o     
                     podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

W celu informacji o osobach, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia a w czasie jej realizacji do możliwości skontrolowania przez zamawiającego czy wymienione osoby z wykazu rzeczywiście wykonują roboty przy realizacji inwestycji.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., nr 63, poz. 65).

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać

,że łącznie spełniają w/w warunki.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
    podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w     
        postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
                zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
                 terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
                z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
                odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
                odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
                decyzji właściwego organu,

 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
                 Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
                 potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
                 lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
                 ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
                 organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
                 szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
                 zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
                jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
                podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 

5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
     kapitałowej

 

6) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
                    upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  
                  okresie,

 

7) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz        
                    liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a
                   w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 

8) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry  
                   kierowniczej wykonawcy,

 

9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                   robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
                  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
                  zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
                  tymi osobami.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia (zadanie 1 i 2) w wysokości: 7 000 zł, słownie: siedem tysięcy złotych

 

Wadium (zadanie 1): 5 000 zł    słownie: pięć tysięcy złotych

Wadium (zadanie 2): 2 000 zł    słownie: dwa tysiące złotych

 

W zależności, na które zadanie Wykonawca składa ofertę wpłaca ustalone powyżej wadium.

Jeżeli na dwa zadania wpłaca wadium w/w dla całości przedmiotu zamówienia.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1. najniższa cena

60

2. gwarancja

30

3. doświadczenie zawodowe kierownika budowy

10

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2018-10-12 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

 

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-10-12, o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Nie dotyczy

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 622926-N-2018   Data zamieszczenia: 27.09.2018 r.

 

 

 

 

 

__________________________________

Lech Marek Zduńczyk

 

Przeczytano: 832 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

siwz_sprawa_13_2018.doc [319.5 KB]

formularz_+_zalaczniki_13_2018.doc [271 KB]

budowa_rurociagu_tlocznego_od_psg1_w_grzybowie_di_tt02_w_targoniach_na_terenie_gminy_regimin__v_etap__grzybowo_przedmiar.pdf [41.71 KB]

budowa_rurociagu_tlocznego_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gminy_regimin__iv_etap__targonielekowo_przedmiar_092018.pdf [65.38 KB]

opis_projektu_zagospodarowania_0217_siec_grzybowo.doc [68 KB]

opis_sieci_siec_grzybowo.doc [107.5 KB]

rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu__siec_grzybowo.pdf [3.7 MB]

rys_nr_8_projekt_zagospodarowania_terenu_siec_grzybowo.pdf [407.37 KB]

rys_nr_10_projekt_zagospodarowania_terenu_siec_grzybowo.pdf [425.75 KB]

rys_nr_29_profil_podluzny_sieci_kanalizacji_sanitarnej_siec_grzybowo.pdf [296.8 KB]

opis_projektu_zagospodarowania_tloczny_lekowo__regimin.doc [44.5 KB]

rys_nr_2profil_podluzny_sieci_kanalizacji_sanitarnej_tloczny_lekowo__regimn.pdf [297.84 KB]

opis_sieci_tloczny_lekowo__regimin.doc [77 KB]

rys_nr_3wlaczenie_rurociagu_tlocznego_do_studni_zelbetowej_fi1200_tloczny_lekowo__regimin.pdf [282.38 KB]

rys_nr_4przepompownia_sciekow_modernizacja_tloczny_lekowo__regimin.pdf [3.27 MB]

rys_nr_5zabezpieczeni_istniejacych_kabli_energetycznych_i_telekomunikacyjnych_tloczny_lekowo__regimin.pdf [245.19 KB]

rys_nr_6przekroj_wykopu_tloczny_lekowo__regimin.pdf [296.2 KB]

opis_przeb_przylacza.doc [43.5 KB]

rys_nr_1__projekt_zagospodarowania_dzialek_przeb_przylacza.pdf [389.39 KB]

rys_nr_2__profil_podluzny_przylacza_kanalizacji_sanitarnej_przeb_przylacza.pdf [289.83 KB]

rys_nr_3__zestawienie_studni_polaczeniowych_fi425_przeb_przylacza.pdf [339.26 KB]

rys_nr_4__przekroj_wykopu_przeb_przylacza.pdf [296.15 KB]