Przetargi

10 września 2018 15:33 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-09-10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/18. Nazwa zadania:

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY
                     DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W  RAMACH PROJEKTU 
                     „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA POTRZEBY
                     SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA
                     PRZYSZŁOŚĆ”

 

Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                 UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej            www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej         regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

0,60 gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY
                     DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W  RAMACH PROJEKTU 
                     „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA POTRZEBY
                     SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA
                     PRZYSZŁOŚĆ”

 

Zakres oraz wielkość przedmiotu zamówienia zostały określone

w Formularzach Cenowych (zał. nr 2A i 2B)

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu, wyposażenia itp. rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych lub użytkowych.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne

39162110 – 9 Sprzęt dydaktyczny

37524100 – 8 Gry edukacyjne

32322000 – 6 Urządzenia multimedialne

22111000 – 1 Podręczniki szkolne

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

      Jako część I (zadanie 1),  część II (zadanie 2).Każdą z części trzeba traktować tak jakby to było

      oddzielne zamówienie.

      Do każdego zamówienia (zadanie 1 i zadanie 2) będzie podpisana oddzielna umowa.

 

(CZĘŚĆ I) ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY 
                 DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W  RAMACH PROJEKTU 
                 „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

(CZĘŚĆ II) ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA POTRZEBY

                  SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA

                  PRZYSZŁOŚĆ”

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

    16.11.2018 r.

 

Wykonawca może zadeklarować inny termin realizacji zamówienia za który dostanie dodatkowe punkty zgodnie z przyjętymi kryteriami przez zamawiającego.

Jeżeli wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji dostawy zgodnie z § 8 pkt. 1b umowy za każdy dzień zwłoki poniesie karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2.  Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

3)  zdolności technicznej lub zawodowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać

,że łącznie spełniają w/w warunki.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
    podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w     
        postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
                zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
                 terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
                z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
                odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
                odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
                decyzji właściwego organu,

 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
                 Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
                 potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
                 lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
                 ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
                 organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
                 szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
                 zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
                jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
                podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 

           4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
                 kapitałowej

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: ……. zł, słownie: ………………. złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1. najniższa cena

60

2. termin realizacji zamówienia

20

3. termin płatności

20

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Waga 20 pkt.

Deklaracja wykonawcy – przyznanie:

- 20 punktów, gdy wykonawca zobowiąże się do zrealizowania zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania
         umowy.

- 15 punktów, gdy wykonawca zobowiąże się do zrealizowania zamówienia w ciągu 21 dni od dnia podpisania
         umowy.

- 10 punktów, gdy wykonawca nie zobowiąże się w ofercie do powyższego terminu realizacji zamówienia.

       (Zrealizuje go zgodnie z zapisami rozdziału IV SIWZ)

 

TERMIN PŁATNOŚCI

Waga 20 pkt.

Deklaracja wykonawcy – przyznanie:

- 20 punktów, gdy wykonawca zadeklaruje termin płatności na okres 30 dni

- 15 punktów, gdy wykonawca zadeklaruje termin płatności na okres 21 dni 

- 10 punktów, gdy wykonawca nie zobowiąże się w ofercie do powyższych terminów płatności (pozostanie
        przy 14 dniowy terminie płatności)

 

Powyższe zobowiązania i deklaracje wykonawca odpowiednio zaznaczy w formularzu ofertowym

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2018-09-18 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-09-18, o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

      Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, których celem jest  
      częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub
      rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do
      nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność
      techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych
      produktów lub instalacji. Ewentualne zamówienia dodatkowych dostaw zostaną udzielone w trybie
       przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.


      Chodzi o dodatkowy zakup sprzętu komputerowego lub multimedialnego tego
      samego który został określony w załączniku nr 2 (formularz cenowy) i załączniku nr 4 specyfikacja
      techniczna sprzętu do SIWZ tego samego,  który zostanie zakupiony od wykonawcy dostawy.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 615087– N – 2018 Data zamieszczenia: 10.09.2018 r.

 

 

 

__________________________________

Lech Marek Zduńczyk

Przeczytano: 670 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: