Przetargi

10 października 2017 14:11 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK W RAMACH PROJEKTU „RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN”

Regimin,2017-10-10

 

 Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 7/2017

Gmina Regimin zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 1. Informacje ogólne

  Zamawiający:

  Gmina Regimin, Regimin 22, 06-461 Regimin

  NIP  566-18-75-784

  REGON 130378396

 2. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymogami rozeznania rynku, o której mowa w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020 obowiązujące od dnia 23.08.2017r. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.regimin.pl

 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych” (nr umowy: RPMA.10.01.01-14-8257/17-00) w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Edukacja Ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3. Przedmiot zamówienia:

1) Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

 

-39162100-6 Pomoce dydaktyczne

-37520000-9 Zabawki

-37523000-0 Puzzle

-37524000-7 Gry

-37524100-8 Gry edukacyjne

-37521000-6 Instrumenty muzyczne do zabawy

-37520000-9 Zabawki 

- 37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

- 39161000-8 Meble przedszkolne

 

 

Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne parametry jakie musi spełniać wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki zawiera specyfikacja, którą stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

3. Oferta musi obejmować wykonanie całości dostawy. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu. Zaoferowane wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania lub posiadać lepsze parametry. Wskazanie przez Zamawiającego w zapytaniu marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne winien wykazać, że oferowane przedmioty spełniają wymagania Zamawiającego. 

4. Założenia dotyczące dostawy:

1) Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przedmioty był fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od wad.

2) Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Dostawa obejmuje: transport, wniesienie przedmiotu zamówienia na miejsce, według wskazania Zamawiającego.

4) O gotowości dostawy przedmiotu objętego postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie: e-mailem, z co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko.

6) Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór przedmiotów objętego zamówieniem w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy.

7) W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usunięcia wad w terminie, do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.

8) Zaoferowane przedmioty winny spełniać wszystkie warunki wymienione w Zapytaniu ofertowym i w załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek. 

 

5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - do dnia 20 listopada 2017 r. 

6. Warunki płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie);

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; (Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie);

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 zamówienia obejmujące wykonał dostawę o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, o wartości min. 10 tys. zł każde.

8.  Opis sposobu obliczenia ceny

 

Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania całego przedmiotu zamówienia przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert.

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

 

 

Kryterium nr 1: Cena oferty (Cof) – waga 70%

Kryterium nr 2: Termin dostawy (Td) – waga 30%

a) Sposób obliczania kryterium CENA  – 70 %  liczona wg wzoru:

                         Cmin                                               

Cof     =                            x 70 pkt. 

                       Cof bad                                            

         gdzie:

Cof bad     – cena brutto badanej oferty w danej części zamówienia, 

Cmin   – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert ważnych,        niepodlegających odrzuceniu  w danej części zamówienia. 

b) Sposób obliczania kryterium TERMIN DOSTAWY  – 30 %  liczona wg wzoru:

                        Tdmin                                               

Td     =                            x 30 pkt. 

                       Td bad                                            

         gdzie:

Td bad     – termin dostawy badanej oferty w danej części zamówienia, 

Tdmin   – najniższy zaproponowany termin dostawy spośród ofert ważnych,        niepodlegających odrzuceniu  w danej części zamówienia. 

 

Wykonawca w formularzu ofertowym  w pkt. 3 wskaże termin dostawy na realizacje przedmiotowego zamówienia.  Zamawiający zastrzeżega, że minimalny termin dostawy wynosi 20 dni, a maksymalny 32 dni.

c) Łączna ilość punktów (W) jaką otrzyma oferta, zostanie ustalona w sposób następujący:

W= Cof + Td

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.

 

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu w danej części zamówienia.

3) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie dostawy, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych oraz terminu dostawy dłuższego niż zaoferowane w złożonych ofertach.     

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

10. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

1) Składana oferta musi by zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i załączniku nr 1 do Zapytania, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

3) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.  

7) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań. 

8) Forma oferty:

8.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

8.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości

8.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto  wyrażoną w PLN.

9) Kompletna oferta powinna zawierać:

9.1 oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego (załącznik nr 2);

9.2 formularz cenowy (załącznik nr 3);

9.3 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy,

9.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,

9.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), 

 

 

9.6 Wykaz dostaw o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego,

9.7 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  (załącznik nr 5).

 

11.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1) Ofertę należy złożyć do dnia 18 października 2017r. do godz.12.00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie, Regimin 22, 06-461 Regimin lub na adres e-mail: regimin@bazagmin.pl z dopiskiem na kopercie: zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 2/2017 zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”, na formularzu ofertowym wraz z załącznikami.

2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferta podlegała odrzuceniu. 

5) Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami  załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

6) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.  

12.  Informacje na temat zakresu wykluczenia:

 

Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13.  Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania.

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 

2) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: regimin@bazagmin.pl   

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmian warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć . 

b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

 

 

c) jeżeli Zamawiający uzna,  że oferta, którą musiałby wybrać  jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego. 

d) jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu. 

e) jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza przekracza wysokość środków finansowych jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie  przedmiotowego zamówienia.

14.  Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2) Formularz ofertowy- załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

3) Formularz cenowy- załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,

4) Wykaz dostaw o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;

5) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  – Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

 

 

 

 

 

Przeczytano: 359 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: