Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

30 maja 2018 11:39 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT.POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA:BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy:  07/18.

Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M.  PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M.

                        PAWŁOWO (BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ)

 

ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA           

                       CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (BUDOWA BOISKA
                       WIELOFUNKCYJNEGO)

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wycofa konieczność otoczenia boiska obrzeżami betonowymi z uwagi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania boiska? Obrzeża betonowe wokół płyty boiska stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia piłkarzy, gdyż podczas upadku uderzenie się głową o nie może spowodować nieodwracalne skutki. Ponadto obrzeża stanowią utrudnienie przy bieganiu i pielęgnacji boiska, a nie pełnią żadnej istotnej funkcji. Obrzeza powinny być nakrywane osłonami gumowymi, ale takie systemy są bardzo drogie.

Odpowiedź:

Zastosowanie obrzeży betonowych wokół boiska wielofunkcyjnego nie jest konieczne. Zamawiający rezygnuje z obrzeży wokół boiska.

Pytanie 2:

Czy wykonawca ma Wykonać warstwę urodzajną tak jak jest to opisane w projekcie i takie proporcje składników ma zachować czy też ma ustalić wykonawca takie proporcje składników, aby spełnić warunki wodoprzepuszczalności i zawartości składników organicznych jakie zaleca norma DIN 18 035 na budowę boisk?

 

Odpowiedź:

Wykonawca ma ustalić takie proporcje składników, aby spełnić warunki wodoprzepuszczalności i zawartości składników organicznych. Nie jest wymuszone zachowanie proporcji do wykonania warstwy urodzajnej takich, jak w projekcie.

 

Pytanie 3:

 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem, że warstwa odsączająca ma być wykonana z mieszanki żwirowo piaskowej? Czy ma być wykonana z pospółki lub piasku jak to zaleca norma DIN 18 035? Czy też ma to być kosztowana mieszanina piasku ze żwirem sortowanym? Jeśli tak to w jakim stosunku należy zmieszać żwir z piaskiem?

 

Odpowiedź:

Warstwę odsączającą wykonać zgodnie z zaleceniami w/w normy.

 

Pytanie 4:

 

Z uwagi na rozbieżność w zapisie projektowym, proszę o określenie czy trawa na boisku ma być siana czy rozkładana z rolki?

Odpowiedź:

Trawa na boisku ma być wysiewana.

 

Pytanie 5:

 

Proszę o określenie czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania dużo droższych i mimo wszytko wytwarzających dużo większy hałas piłkochwytów z siatki stalowej? Obecnie zaleca się stosowanie piłkochwytów z siatki polipropylenowej, które są dużo tańsze, lepiej tłumią lot piłki i praktycznie nie wytwarzają hałasu przy uderzeniu piłką, Proszę o zmianę w zakresie wykonania piłkochwytów ze stalowych na piłkochwyty z siatki

polipropylenowej.

Odpowiedź:

Piłkochwyty wykonać z siatki polipropylenowej.

 

Pytanie 6:

 

W projekcie nie opisano jakim materiałem ma być zasypana rura drenarska i do jakiej wysokości. Proszę o wskazanie rodzaju i grubości zasypki nad rurą drenarską.

Odpowiedź:

Zasypkę rury drenarskiej wykonać ze żwiru filtracyjnego 8-16 mm. Zasypkę wykonać na wysokość 35-40 cm ponad wierzch rury.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.