Komunikaty

28 czerwca 2011 08:00 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych ......

 

Regimin,2011. 06.27   ROŚ.6220.5.2011 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY REGIMIN 

Wójt Gminy Regimin, działając na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm./, zawiadamia , że w dniu 27.06.2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Pniewo I".

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Regiminie /pok. nr 13/, w godzinach 7.00 - 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

 

Przeczytano: 1484 razy.| Wydrukuj|Do góry