Komunikaty

08 marca 2011 15:21 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow... - gorzelnia z biogazownią w Kozdrojach

 

Regimin, 2011.03.08

Nr 7624/6/10/11

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN 

Na podstawie art. 49 i art.10 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33 ust.1 i 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, iż :

- we wszczętym na wniosek Inwestora – Natura Sp. z o.o. w Trzciance postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie gorzelni wraz z biogazownią wytwarzającą energię elektryczną i cieplną na terenie działki nr 137 w Kozdrojach, gm. Regimin - został zgromadzony cały materiał dowodowy .

W związku z tym , że przedmiotowe przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania tej decyzji jest Wójt Gminy Regimin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 09.03.2011 r. do 29.03.2011r. w Urzędzie Gminy w Regiminie w godz. 8.00 - 16.00 /pok. nr 13/. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Regimin przed wydaniem decyzji.

 

                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                    Lech Zduńczyk

Rozdzielnik:

1.Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy Regimin

2. Do wiadomości mieszkańcy wsi Kozdroje

 

Przeczytano: 1929 razy.| Wydrukuj|Do góry