Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

22 września 2016 09:02 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o wszczęciu ...

 Regimin,2016.09.20

Nr 6733.6.2016

 OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY REGIMIN

               Zgodnie z  art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2016,poz.23./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2016r., poz .778/- informuję, że zostało wszczęte postępowanie  -  dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowy sieci wodociągowej w m. Karniewo - Przybyszewo.

 Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie         / pok. nr 13/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

Rozdzielnik:

  1. 1.     Tablica ogłoszeń  oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie
  2. 2.     Mieszkańcy wsi Karniewo, Zeńbok, Przybyszewo