Komunikaty

31 marca 2020 13:38 | Komunikaty

KOMUNIKAT Wójta Gminy Regimin ws. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odkrywkowej eksploatacji kopaliny – piasków ze złoża PNIEWO zlokalizowanego na dz. nr ew. 4 i 5 obręb Pniewo Wielkie

Regimin, 31.03.2020r. BPK.6220.1.2020/6 KOMUNIKAT Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 202

czytaj więcej »

20 marca 2020 12:40 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE dotyczące budowy obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 12 w miejscowości Karniewo, gmina Regimin, powiat ciechanowski

Regimin, 18 marca 2020r. BPK.6220.2.2017.2018.2019.2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale s

czytaj więcej »