Komunikaty

09 stycznia 2019 11:20 | Komunikaty

KOMUNIKAT dotyczący polowań zbiorowych na terenie gminy Regimin

KOMUNIKAT dotyczący polowań zbiorowych na terenie gminy Regimin W związku z zaleceniami PZŁ w sprawie polowań zbiorowych wielkoobszarowych Zarząd WKŁ Nr 117 „Przepiórka” zaplanował w w obwodzie nr 96 w dniu 19 i 26 stycznia 2019r. dodatkowe polowania zbiorowe. Polowania...

czytaj więcej »

09 stycznia 2019 09:13 | Komunikaty

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

KOMUNIKAT dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina o konieczności...

czytaj więcej »

07 stycznia 2019 20:10 | Komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Regimin z dn.07.01.2019r o zakończeniu postępowania administracyjnego

Regimin,2019-01-07 Nr 6220.2.2017.2018.2019 Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wójt Gminy Regimin zawiadamia o zakończeniu...

czytaj więcej »

18 grudnia 2018 15:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Gostkowo oraz Kalisz-Przedwojewo.

czytaj więcej »

26 listopada 2018 13:32 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dnia 26.11.2018r.

Regimin, 2018.11.26 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 11:05 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dn 09.11.2018r.

Regimin, 2018.11.09 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

25 października 2018 10:16 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych uwarunkowań.......

Regimin, 2018.10.22 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

02 października 2018 08:30 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Regimin etap 1

Regimin, dnia 25.09.2018 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

czytaj więcej »

18 września 2018 12:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ooś dot. instalacji do przetwarzania odpadów ...

Regimin,2018.09.18 Nr 6220.2.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.1...

czytaj więcej »