Komunikaty

03 lipca 2019 14:52 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 28.06.2019

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081, ze zm.)

czytaj więcej »