Komunikaty

07 kwietnia 2011 14:52 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wydania decyzji o środowiskowych...

Regimin,2011. 04.07 Nr 7624/6/10/11 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy regimin, działając na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

08 marca 2011 15:21 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow... - gorzelnia z biogazownią w Kozdrojach

Regimin, 2011.03.08 Nr 7624/6/10/11 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 i art.10 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33 ust.1 i 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

czytaj więcej »

24 stycznia 2011 14:14 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcia postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 108,445 i budowy wiaduktu kolejowego w km 109,984 linii kolejowej E-65 (K-457-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/457/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »

18 stycznia 2011 13:54 | Komunikaty

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych

7224/1//2011 Regimin,2011-01- 11 Wójt Gminy Regimin ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości, nr KW Powierzchnia nieruchomości (m2) Opis nieruchomości Przeznaczenie...

czytaj więcej »

13 stycznia 2011 09:31 | Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw

W związku z przygotowaniem przez Urząd Gminy w Regiminie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Regimin na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Wójt...

czytaj więcej »

30 grudnia 2010 10:51 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 106,348 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi powiatowej w Pniewie - Czeruchach (K-453-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/453/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »

30 grudnia 2010 10:46 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 104,462 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi gminnej w Pawłowie (K-452-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/452/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »

30 grudnia 2010 10:43 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 102,598 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Pawłowa i Pawłówka (K-451-10)

WIŚ.II.BG1.7120-K/451/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) że zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »