Komunikaty

16 lutego 2012 14:26 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego....

Regimin,2012.02.16 ROŚ.6733.4.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

07 września 2011 09:25 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .....

Regimin,2011.09.06 ROŚ.6220.6.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2011 07:10 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach...

Regimin, 2011.08.18 ROŚ.6220.6.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

czytaj więcej »

27 lipca 2011 11:59 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o lokalizacji inwestycji celu publicz.

Regimin,2011.07.26 ROŚ.6733.3.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

29 czerwca 2011 10:27 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego

Regimin,2011.06.29 ROŚ.6733.2.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

28 czerwca 2011 11:48 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Regimin,2011.06.28 ROŚ.6733.1.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że postępowanie wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu...

czytaj więcej »

28 czerwca 2011 08:00 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych ......

Regimin,2011. 06.27 ROŚ.6220.5.2011 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, działając na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

21 czerwca 2011 09:30 | Komunikaty

ogłoszenie Wójta Gminy Regimin o wyłożeniu projektu zmiany studium /.../ wraz z prognozą oddziaływania /.../

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regimin W związku z Uchwałą Rady Gminy Regimin Nr XXIV/118/2008 z 18.11.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium...

czytaj więcej »

26 maja 2011 14:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta gminy Regimin z 26.05.2011 r.

Regimin, 2011.05.26 ROŚ.6220.5.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku KOS-TRANS” Jan Sławomir Suwisz postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

czytaj więcej »

02 maja 2011 14:34 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych ......

Regimin,2011.05.02 ROŚ.6220.3.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »