Aktualności

08 stycznia 2016 09:33 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 2/16 z dn. 7 stycznia 2016r. ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2016 roku.

Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2016 roku, a w szczególności popularyzacji piłki ręcznej,boksu, wyrabiania nawyków do aktywnego życia w wieku dorosłym, uczenia dyscypliny, współpracy i współżycia w grupie, propagowania zdrowego stylu życia.


I.   Określenie zadania :

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, upowszechnianie sportu szkolnego: piłka ręczna, boks.


II.   Termin realizacji zadania: od 8 lutego 2016 do 31 grudnia 2016 roku.


III.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 70 000 zł (słownie:siedemdziesiąt tysięcy zł)


IV.   Zasady i warunki przyznawania dotacji

  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

-   ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118z późn.zm)

-   ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z póź.zm).

        2. Ogólny budżet zgłaszanego do konkursu zadania nie może przekroczyć 70 000 zł


V.  Kryteria i tryb wyboru oferty 1. Kryteria

-       Poziom sportowy - wyrażony w rankingu ogólnopolskiego i wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

-    Budżet zadania - obejmuje wartość zaangażowanych środków własnych w realizowane zadanie lub pozyskanych z samorządów lokalnych i sponsorów, a także rzetelność przedstawionego kosztorysu.

-     Możliwości organizacyjne - zapewnienia warunków organizacyjno - prawnych zadania, tj.

dokumentacja techniczna, uregulowany tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości, doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

-    Dostępność - sposób oraz stopień wykorzystania obiektu. Preferowane będą oferty stowarzyszeń prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

-  Aktywność środowiska - wkład pracy własnej członków stowarzyszenia w realizację zadania. 2. Tryb

Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy, na podstawie najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez komisje konkursową.

Po zakończeniu procedury konkursowej i zaakceptowaniu przez Wójta Gminy w Regiminie wyboru oferty, o wyniku rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni zostanie powiadomiony oferent oraz zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość udzielonej dotacji.


VI.   Termin składania ofert: od 8 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2016 roku", osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Regiminie Regimin 22; 06-461 Regimin

Sekretariat Urzędu; poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 20lir. Nr 6, poz.25).Oprócz wymaganych w ofercie załączników, należy dodatkowo dołączyć statut i oświadczenie o pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych.


VII.    Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

Uchwała Rady Gminy w Regiminie w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.201 Or. - cyt. wyżej (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).


VIII.       Gmina Regimin w 2015 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy udzieliła dotacji w kwocie 67 000 zł.


 Przeczytaj zarządzenie   T U T A J


Przeczytano: 1139 razy.| Wydrukuj|Do góry