Aktualności

16 października 2020 13:34 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2021-2025

 

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

     NA LATA 2021-2025

 

Wstęp

 

Wieloletni program współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu Gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej. Wójt Gminy oraz Rada Gminy w Regiminie dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizować będzie wyznaczone działania na rzecz jego mieszkańców. Przyjmując niniejszy dokument, deklarują wolę szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niniejszy program stanowi propozycję dla wszystkich organizacji wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz Gminy Regimin i jej mieszkańców. Głównym celem programu jest wdrażanie zasad partycypacji społecznej i rozwijanie partnerstwa pomiędzy radą, urzędem i organizacjami ukierunkowane na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społecznej obywateli.

1. Celem głównym programu jest rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez tworzenie i realizację rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

2. Cele szczegółowe, których realizacja umożliwi osiągnięcie celu głównego, to:

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną i jej tradycje;

b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;

c) integracja społeczności lokalnej i współpraca podmiotów programu;

d) pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, a przez to – poprawa jakości życia mieszkańców.

e) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.

 

 

  1. I.                  Postanowienia ogólne.

 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o :

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje, o których mowa w ustawie art. 3 ust.2,

3) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Działalność ta prowadzona jest także przez podmioty kościelne i związki wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

5) dotacjach – należy przez to rozumieć dotacje, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy,

6) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Regimin.

 

 

II. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

II.1. Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczy zadań własnych Gminy wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1) kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

3) opieki społecznej,

4) ochrony zdrowia,

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

6) rozwoju lokalnego i regionalnego,

7) edukacji i wychowania,

8) działalności charytatywnej,

9) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

10) ochrony praw konsumentów,

11) aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 

 

II.2  Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowana na zasadach:

1. pomocniczości i suwerenności stron - Gmina zleca realizację zadań, a organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy przy zachowaniu prawa do samodzielnego rozwiązywania problemów,

2. partnerstwa - współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje,

3. efektywności – wspólne dążenie Gminy i organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do osiągnięcia jak najlepszych efektów w sposób:

a) celowy i oszczędny (najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów)

b) terminowe wykonywanie zadań wynikających z zawartych umów,

4. uczciwej konkurencji – Gmina wraz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,

5. jawności:

a) udostępnianie informacji o celach, kosztach i efektach, a także o zaplanowanych wydatkach w budżecie na współpracę z organizacjami,

b) udostępnianie Gminie danych dotyczących własnych struktur, sposobu funkcjonowania, rodzaju prowadzonej działalności oraz sytuacji finansowej organizacji,

c) udostępnianie informacji o zasobie ocen i wniosków.

 

II.3 Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczą sfer:

1. informacyjnej poprzez:

a) założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pożytku publicznego,

b) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku, wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań oraz ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także o sposobach ich rozstrzygnięć,

c) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów o realizacji zadań publicznych,

d) konsultowanie aktów prawa miejscowego.

2.organizacyjnej poprzez:

a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,

b) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pożytku publicznego wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

c) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w Gminie,

d) współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pożytku publicznego,

e) informowanie o ciekawych programach wspieranych finansowo ze źródeł zewnętrznych,

f) pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł poprzez wydawanie referencji składanym wnioskom oraz udzielanie pożyczek na realizację zadań w przypadku prefinansowania projektów/działań,

3.szkoleniowej poprzez:

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych,

b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących między innymi pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,

c) angażowanie organizacji pożytku publicznego do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć.

 

II.4 Finansowe formy współpracy - sposób dotowania organizacji pożytku publicznego

 

1. Finansowe formy współpracy:

1) zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych,

2) wspieranie przez Gminę wykonania zadań.

 

2. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

a) remonty budynków,

b) zadania i zakupy inwestycyjne,

c) zakupy gruntów,

d) działalność gospodarczą,

e) działalność polityczną

 

3. Zlecanie podmiotom realizację zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

4. Konkurs dla realizacji określonego zadania publicznego ogłasza Wójt Gminy Regimin, na co najmniej 30 dni przed jego realizacją. Konkurs winien być poprzedzony przyjęciem Regulaminu otwartego konkursu ofert, zawierającego między innymi kryteria oceny ofert.

 

III. Realizacja Programu i zasady współpracy Organizacji z organami Gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi.

 

1. Za realizację Programu odpowiadają:

a) Rada Gminy i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy oraz ustalania priorytetów przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych;

b) Wójt – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami budżetowymi, szczegółowego określania zadań ze sfery zadań pożytku publicznego przewidywanych do realizacji przy udziale Organizacji, wspierania organizacyjnego i merytorycznego tutejszych Organizacji, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym Organizacjom w ramach ustalonych przez Radę Gminy priorytetów;

c) Komisja konkursowa powołana przez Wójta. W skład Komisji może wchodzić z głosem doradczym osoba, która w związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi. Przedstawiciele Organizacji nie mogą być powoływani w skład Komisji, dopuszcza się ich uczestnictwo w pracach Komisji jako obserwatorów bez prawa głosu.

d) Gminne jednostki organizacyjne — w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami, pracownik merytoryczny Urzędu — w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z Organizacjami, udzielania im wsparcia organizacyjnego i merytorycznego, kontaktów pomiędzy Organizacjami i poszczególnymi komisjami Rady Gminy, publikowania informacji o Organizacjach realizujących zadania ze sfery zadań publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej

e) Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z Organizacjami — w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z Organizacjami i koordynowania prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego obejmującej zadania publiczne Gminy, publikowania informacji o Organizacjach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy,

f) Organizacje – w zakresie współpracy z przedstawicielami Gminy i innych Organizacji, w szczególności dotyczącej wymiany wniosków, opinii i uwag, aktywnego uczestniczenia w spotkaniach roboczych.

 

2. Przedstawiciele Organizacji mają możliwość uzyskiwania bieżących informacji na temat prac merytorycznych komisji Rady Gminy, jak i przekazywania tym komisjom swoich wniosków, opinii i uwag.

 

3. Organizacje mają możliwość przekazywania swoich wniosków, opinii i uwag bezpośrednio

Wójtowi.

 

4. Stosownie do potrzeb zgłaszanych przez Organizacje, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku, Wójt będzie organizować spotkania Organizacji z przedstawicielami wydziałów merytorycznych Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i Rady Gminy.

 

5. O terminach spotkań informowane będą Organizacje, które zadeklarowały gotowość podjęcia współpracy z Gminą w zakresie realizacji zadań w danej dziedzinie sfery pożytku publicznego. W ramach tych spotkań Organizacje będą miały możliwość uzyskania informacji o interesujących je zagadnieniach oraz przedstawiania swoich wniosków, propozycji i informacji mogących usprawnić poszczególne dziedziny funkcjonowania Gminy. Spotkania, o których mowa będą służyć także wymianie informacji o kierunkach planowanych i podejmowanych działań na rzecz wspólnoty samorządowej w celu ich zharmonizowania i nawiązania bądź zacieśnienia współpracy.

 

6. Wójt będzie kierował do właściwych Organizacji projekty aktów prawa miejscowego dotyczących problematyki mieszczącej się w zakresie ich statutowej działalności w celu uzyskania ewentualnych uwag i opinii w przedmiocie projektowanej regulacji prawnej.

 

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy, określonego w latach obowiązywania Programu. Planowana wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel zostanie określona każdorazowo w rocznym Programie i w budżecie na dany rok kalendarzowy.

 

V. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Monitoring współpracy Gminy z podmiotami odbywać się będzie poprzez:

a) badanie opinii podmiotów nt. wypracowanych efektów współpracy,

b) spotkania władz Gminy z przedstawicielami podmiotów.

 

 

VI. Jako priorytetowe do udzielenia wsparcia finansowego uznaje się:

 

1) upowszechnianie sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz atutów krajoznawczych Gminy i okolicy. Obszary współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie wykazu zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich.

 

 VII. Sposób oceny realizacji programu

 

1. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

c) liczba zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych,

d) wysokość kwot udzielonych dotacji,

e) wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji wniesionego do realizacji

poszczególnych zadań,

f) Liczba beneficjentów realizowanych zadań

2. Wójt Gminy w terminie do 31 maja  przekłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu.

VIII. Sposób tworzenia programu

 

1. Projekt programu przygotowywany jest po analizie sprawozdania z realizacji programu, ocenie ewaluacji programu oraz po zebraniu uwag i wniosków organizacji po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami.

2. Podaje do publicznej wiadomości projekt współpracy za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Regimin.

 

IX. Powołanie zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach.

 

1. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert rozpatruje komisja konkursowa, której skład imienny oraz regulamin prac określa Wójt w drodze zarządzenia.

2. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy w jakikolwiek sposób związani w taką organizacją.

 

 X. Postanowienia końcowe.

1) Wieloletni program współpracy gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami pożytku publicznego stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.

2)Wieloletni program współpracy uchwalany jest na lata 2021-2025.

3) Organizacje pożytku publicznego mogą zgłaszać Wójtowi Gminy wnioski, uwagi, propozycje i zażalenia dotyczące funkcjonowania „Wieloletniego programu współpracy Gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 100 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny