Aktualności

16 października 2020 13:31 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025”.

projekt

UCHWAŁA NR…/…..

Rady Gminy w Regiminie

z dnia ……………….2020 r.

 

 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) po

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Gminy Regimin uchwala:

 

§1.

 

Przyjmuje się „Wieloletniego programu współpracy Gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regimin

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 97 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny