Aktualności

16 października 2020 13:24 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2021-2025.


 

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr V/29/2011  Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2011r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Regimin przedkłada do konsultacji projekt: ,, WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2021-2025”

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 16.10.2020r. i zostaną zakończone w dniu 30.10.2020r.

Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Regiminie, drogą elektroniczną na adres: ug@regimin.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Regiminie we wskazanym powyżej terminie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu.

 

 

Przeczytano: 87 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny