Aktualności

24 marca 2020 13:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Regimin o możliwości składania przez Spółki Wodne działające na terenie Gminy Regimin, wniosków o otrzymanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Regimin, 24.03.2020r.

OŚ.0006.1.2019.2020

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Regimin informuje, iż w terminie od 01.04.2020r. do 17.04.2020r. możliwe jest składanie przez Spółki Wodne działające na terenie Gminy Regimin, wniosków o otrzymanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, z wyjątkiem tych, które są związane z działalności gospodarczą. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową jest określona w uchwale budżetowej Gminy i na rok 2020 wynosi 20.000,00 zł .

Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa powyżej następuje na podstawie pisemnego wniosku Spółki Wodnej. Wniosek taki powinien zawierać:

a) pełną nazwę wnioskodawcy,

b) adres wnioskodawcy,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f) wielkość wnioskowanej dotacji,

g) szczegółowy opis zadania,

h) termin i miejsce realizacji zadania,

i) harmonogram realizacji zadania,

j) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, wskazanie źródeł finansowania zadania oraz udział własny członków spółki wodnej,

k) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

 

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Regimin wezwie wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Regimin pisemnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku, wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji, do zawarcia stosownej umowy.

Wykaz spółek wodnych, którym przyznano dotacje jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Regimin.

 

Spółka Wodna, której udzielono pomocy finansowej zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. Sprawozdanie to powinno zawierać:

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f) wielkość rozliczanej dotacji,

g) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,

h) termin i miejsce realizacji zadania,

i) harmonogram realizacji zadania,

j) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

k) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Do sprawozdania należy dołączyć:

a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

b) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

 

W przypadku braku lub niewłaściwego zrealizowania zadania lub niepełnego wykorzystania środków dotacji, dotacja lub jej część, w wysokości wynikającej z rozliczenia podlega zwrotowi, na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.

 

 Wójt Gminy Regimin

/-/ Mariola Kołakowska

 

Załączniki:

1. Wzór wniosku o przyznanie dotacji

2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania

Przeczytano: 308 razy.| Wydrukuj|Do góry