Aktualności

26 listopada 2019 10:20 | Aktualności

XVII Sesji Rady Gminy Regimin

        

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zmianami) zwołuję Sesję Rady Gminy w Regiminie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Regimin.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

6. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,
  2. zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2019 rok,
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2020,

      4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Regimin,

      5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

      obowiązujących na terenie  Gminy  Regimin,

      6. zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania

      7. zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

      8. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Regimin.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

      - odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

10. Zamkniecie obrad.

 

               Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 03.12.2019 r. o godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie.                                                                                          

 

 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy

                           

      Józef Mysiakowski

 

Przeczytano: 465 razy.| Wydrukuj|Do góry