Aktualności

12 czerwca 2019 09:38 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

Obejrzyj najbliższe posiedzenie Rady Gminy

 

 

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że

 

XI  Sesja Rady Gminy

 

odbędzie się w Sali Konferencyjnej urzędu

 18.06.2019 r. o godz.10:00. (wtorek)

 

Porządek Posiedzenia

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX i X Sesji Rady Gminy Regimin.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Rady między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy,

1) debata nad raportem o stanie gminy ,

2) podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Regimin wotum zaufania,

8. rozpatrzenie sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

1) przedstawienie sprawozdania,

2) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem,

3) zapoznanie radnych z opinią regionalnej izby obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,

4) przedstawienie opinii stałych komisji rady dotyczących wykonania budżetu,

5) debata o wykonaniu budżetu,

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na 2018 rok .

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2019 rok

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody następczej na zawarcie umowy  najmu                             i odstąpienie od trybu przetargowego .

13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

14. Ocena zasobów pomocy społecznej.

15. informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach i odpowiedziach na nie,

16. Wolne wnioski i informacje.

 

 

 

 

 

Przeczytano: 885 razy.| Wydrukuj|Do góry