Aktualności

15 maja 2019 14:06 | Aktualności

Monitoring wizyjny uruchomiony.
Urząd Gminy w Regiminie informuje, iż uruchomiony został


system monitoringu wizyjnego


wejść do budynku oraz terenu wokół budynku urzędu.


System składa się z 4 kamer oraz urządzenia rejestrującego zapisującego obraz na nośniku fizycznym.

Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamery systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

Monitorowane jest :

 • wejście główne,
 • wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej
 • wejście boczne do piwnic budynku oraz archiwum Urzędu.

Kamery umożliwiają całodobowy podgląd monitorowanego terenu. Obrazy z kamer przechowywane są zgodnie z obowiązującym przepisami na dysku twardym rejestratora.


Celem realizacji zadania jest podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na terenie wokół budynku urzędu  poprzez efekt działania prewencyjnego monitoringu.

Kamery mają pełnić funkcję „straszaków”, skłaniających potencjalnych sprawców niepożądanych zdarzeń do właściwego postępowania.

W przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń, w szczególności czynów zabronionych przez prawo, monitoring służył będzie jako narzędzie pomocne przy ustalaniu okoliczności w/w zdarzeń i ewentualnemu ustalaniu sprawców.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Regimin w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest jest Gmina Regimin reprezentowana przez Wójta Gminy Regimin. Siedzibą Administratora jest Urząd Gminy Regimin, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Regimin możliwy jest pod adresem ul. Adama Rzewuskiego 19 tel. 23 681 1756, 06-461 Regimin lub adresem email: ug@regimin.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę - przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.
 4. Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 22§ 1 Kodeksu pracy.
 5. Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np. sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od dnia ich nagrania, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani wizerunku są trwale usunięte.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Regiminie www.regimin.pl.


Przeczytaj regulamin

Przeczytano: 1845 razy.| Wydrukuj|Do góry