Aktualności

07 marca 2019 15:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

 

Regimin, 27.02.2019 r.

6220.2.2018.2019                                                                        

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

 o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej: ,,k.p.a.", w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zwanej dalej: ,,ustawą o udostępnianiu informacji':

zawiadamiam strony postępowania,


że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku Pana Adama Mańkowskiego AM-PLAST w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych w miejscowości Regimin przy ul. Rzewuskiego 77 na terenie działki nr ew.10/2.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 14 lutego 2019 r. znak: WOOŚ-I.4221.225.2018.ML.7 (data wpływu: 19 lutego 2019 r.) uzgodnił pozytywnie realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Gminy Regimin, ul. Adama Rzewuskiego 19 w pokoju 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie ww. terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Regimin    

                                                                                           / - / Mariola Kołakowska

 

 

Przeczytano: 889 razy.| Wydrukuj|Do góry