Aktualności

03 stycznia 2019 22:16 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2019r

 

 

 

 

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 1/18 z dn. 3 stycznia 2019r. ogłasza:


otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2019 roku.

Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie

uczestnictwa dzieci i młodziecy w dyscyplinach sportowych, troskao prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2018 roku, a w szczególności popularyzacji piłki ręcznej, boksu i piłki nożnej, wyrabiania nawyków do aktywnego życia w wieku dorosłym, uczenia dyscypliny, współpracy i współżycia w grupie, propagowania zdrowego stylu życia.

I. Określenie zadania :

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, upowszechnianie sportu szkolnego: piłka ręczna, boks. piłka nożna.

II. Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł)

IV.Zasady i warunki przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

-  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn.zm)

-  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź.zm).

2. Ogólny budżet zgłaszanego do konkursu zadania nie może przekroczyć 70 000 zł.

V. Kryteria i tryb wyboru oferty

1. Kryteria

-    Poziom sportowy - wyrażony w rankingu ogólnopolskiego i wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

-  Budżet zadania - obejmuje wartość zaangażowanych środków własnych w realizowane zadanie lub pozyskanych z samorządów lokalnych i sponsorów, a także rzetelność przedstawionego kosztorysu.

-    Możliwości organizacyjne - zapewnienia warunków organizacyjno - prawnych zadania, tj. dokumentacja techniczna, uregulowany tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości, doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

-  Dostępność - sposób oraz stopień wykorzystania obiektu. Preferowane będą oferty stowarzyszeń prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

-  Aktywność środowiska - wkład pracy własnej członków stowarzyszenia w realizację zadania.

2. Tryb

Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy, na podstawie najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez komisje konkursową.

Po zakończeniu procedury konkursowej i zaakceptowaniu przez Wójta Gminy w Regiminie wyboru oferty, o wyniku rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni zostanie powiadomiony oferent oraz zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość udzielonej dotacji.

VI. Termin składania ofert: do 28 stycznia 2019 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2018 roku", osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Regiminie

ul. Adama Rzewuskiego 19; 06-461 Regimin

Sekretariat Urzędu; poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wzór oferty stanowi załącznik nr. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań. Oprócz wymaganych w ofercie załączników, należy dodatkowo dołączyć statut i oświadczenie o pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych.


przeczytaj zarządzenie  TUTAJPrzeczytano: 449 razy.| Wydrukuj|Do góry