Aktualności

26 listopada 2018 14:39 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dnia 26.11.2018r.

 

 

 

Regimin, 2018.11.26

  Nr  6220.2.2017.2018

                                                                       
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

                   Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2081/ oraz w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 /,  zawiadamia wszystkich zainteresowanych,  że planowana na dzień 30 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Karniewie rozprawa administracyjna  otwarta dla społeczeństwa w sprawie wszczętej na  wniosek Pana Władysława Rutkowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Karniewo, nie może się odbyć ze względu na zakończenie trwania stosunku pracy pracownika Urzędu merytorycznie odpowiedzialnego w przedmiotowej sprawie, co spowodowało konieczność ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, który to dla prawidłowego przeprowadzenia rozprawy administracyjnej winien zapoznać się z obszernym  i zawiłym materiałem dowodowym.

Mając powyższe  na uwadze, Wójt Gminy Regimin informuje, że rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Karniewie  o godz. 17.00 .  

 

                                                                                                                                           Wójt Gminy Regimin

                                                                                                                                            /Mariola Kołakowska/

 

Rozdzielnik

1. Mieszkańcy wsi Karniewo

2. tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy w Regiminie

Przeczytano: 1093 razy.| Wydrukuj|Do góry