Aktualności

18 listopada 2018 00:46 | Aktualności

Nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy oraz system elektronicznego głosowania dla Radnych.
Od początku nowej kadencji  2018-2023 obrady Rady Gminy w Regiminie będą transmitowane i nagrywane za pomocą urzadzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz  uruchomiony zostanie system elektronicznego liczenia głosów zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018r.


Nakłada ona na gminy m.in.:

- obowiązek transmisji sesji rad. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jednostek samorzadu.

- obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.


Mając na względzie powyższe Urząd Gminy w Regiminie zakupił system wideosesja do zarządzania sesją umożliwiający imienne głosowanie przez Radnych oraz  system audio, mikrofon zbiorczy  i  kamerę, a także urządzenia do konwertowania obrazu oraz streamingu i urządzenia elektroniczne do głosowania dla Radnych.


Od najbliższej sesji Rady Gminy 19 listopada br. godz. 10.00 będziemy transmitować obrady (obraz + dźwięk). Sesję Rady będzie można śledzić w czasie rzeczywistym poprzez stronę https://regimin.wideosesja.pl oraz udostepniony link na BIP gminy zakładka „Rada Gminy.


Niezwłocznie zostaną zamieszczone do publicznej wiadomosci imienne wykazy głosowań Radnych. Powstanie również archiwum sesji, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wyszukiwania i odtworzenia sesji.


 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

nagrywanie oraz transmisja

obrad Rady Gminy w Regiminie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Gminy w Regiminie są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet.


1)Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Gmina Regimin z siedzibą ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin


2)Kontakt telefoniczny: tel. (23) 6811756 , faks (23) 685 80 08;

Adres e-mail: ug@regimin.pl

Adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Regimin na platformie ePUAP  :  /1402082/SkrytkaESP

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Adam Smoliński, adres e-mail: a.smolinski@regimin.pl


3)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


4)Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tymwymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;


5)Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji oraz administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.


6)osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.


7)osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


8)administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania


9)administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO 

 

Przeczytano: 3588 razy.| Wydrukuj|Do góry