Aktualności

19 lipca 2018 14:21 | Aktualności

DOTACJA NA EDUKACJĘ – REGIMIN NAJLEPSZY!

 

 

 


Gmina Regimin
odniosła kolejny sukces w staraniach o pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie projektu edukacyjnego
 „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”
.

 

 

Spośród 152 złożonych z całego województwa mazowieckiego wniosków ten przygotowany i złożony przez Gminę Regimin został oceniony najwyżej.


Projekt z Regimina uzyskał 116,5 punktów i znalazł się na I miejscu ogłoszonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego listy rankingowej!


Warto zaznaczyć, że dofinansowane unijne przyznano na realizację tylko 46 spośród 152 projektów, w tym z czterech z regionu ciechanowskiego (Regimin, miasto Ciechanów, Glinojeck i Gołymin).


Całkowity koszt trwającego dwa lata projektu, którego realizację rozpoczniemy 1 września 2018 roku, zamyka się w kwocie 1 027 150 zł.


Zdecydowaną większość tej kwoty, bo 975 374 zł., stanowi dofinansowanie przyznane nam przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wkład własny gminy to bezpłatne udostępnienie sal lekcyjnych w szkołach.


W ramach projektu prowadzone będą zajęcia skierowane do:

  •  uczniów uzdolnionych,
  •  uczniów mających trudności z opanowaniem wiedzy
  •  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rewalidacja.

 W okresie ferii zimowych prowadzone będą też zajęcia teatralne w języku angielskim. Przewidziane są również zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania, robotyki z podstawami programowania, nauki gry w szachy oraz szkolenia dla nauczycieli.


Wsparciem objętych będzie 306 uczniów i 20 nauczycieli ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

W ciągu 2 lat przeprowadzonych zostanie aż 3840 godzin dodatkowych zajęć.


Kwota ponad 170 tyś. zł. skierowana zostanie na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół.


  • Doposażone zostaną w sprzęt (biurka) i pomoce pracownie fizyczne w szkołach w Zeńboku i Szulmierzu
  •  Do szkoły w Regiminie trafi natomiast wyposażenie pracowni chemicznej, pomoce dydaktyczne oraz zestaw multimedialny
  •  Powstanie także pracownia eksperymentów, zaś do nauki robotyki z podstawami programowania zakupione będą specjalne pomoce dydaktyczne.Projekt „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”

finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu.

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Przeczytano: 421 razy.| Wydrukuj|Do góry