Aktualności

17 kwietnia 2018 14:41 | Aktualności

SZACOWANIE SZKÓŁ ŁOWIECKICH      

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy

z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,


Wójt Gminy Regimin informuje,


że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie,

od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,

tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.


Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:


1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.


Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania -
w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Regimin


zgodnie z ww. ustawą, dokonuje Zespół składający się z:


1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.


Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.


W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego,

od którego nie wniesiono odwołania.


Druki wniosków oraz szczegółowe informacje  dostępne są w Urzędzie Gminy Regimin, pokój nr 7, Pani Katarzyna Jaskulska, tel. 23 6811756 w.46, w godzinach  pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Regiminie www.regimin.pl   w zakładceSzacowanie szkód łowieckich”.

Przeczytano: 364 razy.| Wydrukuj|Do góry