Aktualności

09 stycznia 2018 15:25 | Aktualności

ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2018r.
Wójt Gminy Regimin działając na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ) informuje, że uchwałą Rady Gminy w Regiminie w Nr XXXV/190/2017 z dnia 20 grudnia 2017r . w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

  •   9 zl /mieszkańca/miesiąc - selektywna zbiórka odpadów,
  • 14zł /mieszkańca/miesiąc - zmieszana zbiórka odpadów.


Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się następujące stawki za pojemnik o pojemności:

1)    120 l - w wysokości  -  40zł

2)    240 l - w wysokości     -70 zł

3)    1100 l- w wysokości - 185zł

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany ustala się następujące stawki za pojemnik o pojemności:

1)    120 l   - w wysokości -   55zł

2)    240 l   - w wysokości -   95zł

3)    1100 l - w wysokości - 205zł

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Regimin wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik:

1)    ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości: 120 zl za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)    ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty w wysokości: 165,00zl za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.


Opłaty, o której mowa wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości w punkcie kasowym Urzędu Gminy w Regiminie, lub przelewem, na konto Urzędu Gminy Regimin :


BS Ciechanów Nr 89 82 13 0008 2001 0010 0306 0001.


Odpady wielkogabarytowe będą dostarczane samodzielnie przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Targonie 58 na terenie oczyszczalni. Mieszkańcy z nieruchomości zamieszkałych nieodpłatnie.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia 1 lutego 2018 roku. Informuję ponadto, że właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składać nowej deklaracji o wysokości opłaty. Podstawą dalszych płatności jest otrzymane zawiadomienie.

 Przeczytano: 570 razy.| Wydrukuj|Do góry