Aktualności

01 grudnia 2017 14:09 | Aktualności

LGD "PÓŁNOCNE MAZOWSZE" ZAPRASZA NA SZKOLENIA WNIOSKODAWCÓW Z GMIN: CIECHANÓW I REGIMIN


Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędzie się

 

w dniu 11.12.2017 r. w godzinach od 9.00 do 11.30

w Urzędzie Gminy Ciechanów

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022, obszar realizacji projektów, budżet LSR;

2. Lokalne kryteria wyboru operacji;

3. Wnioskodawcy operacji;

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR;

5. Przedsięwzięcia w ramach których zostaną ogłoszone nabory:

 

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów na potrzeby gospodarcze, promocyjne i marketingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych;
 • Restauracja i renowacja zabytków, pamiątek i obiektów o znaczącej wartości historycznej i kulturowej;
 • Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym;
 • Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych;
 • Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD;
 • Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego;
 • Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe;
 • Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.);
 • Rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej;
 • Współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów;
 • Kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku;
 • Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci;
 • Rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
 • Przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej;
 • Budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków;
 • Usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi.

 

6. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków;

7. Procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

 

 

Przeczytano: 510 razy.| Wydrukuj|Do góry