Aktualności

19 października 2017 14:29 | Aktualności

WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADANIEM NAZW ULICOM ORAZ NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI
Mieszkańcy nieruchomości położonych w Regiminie  w związku z nadaniem nazw ulicom oraz numeracji porządkowej nieruchomości powinni wiedzieć, że:

 • Nadanie nazw ulicom  nie ma wpływu na ważność dokumentów takich jak dowód osobisty, paszport  a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu

 

 • Przedsiębiorca jest obowiązany zmienić dane w KRS oraz złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG (w terminie 7 dni od dnia od otrzymania zawiadomienia) dotyczący adresu wykonywanej działalności gospodarczej .  Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

 

 • Przedsiębiorcy powinni również w swojej działalności posługiwać się zaktualizowanymi danymi, co wymaga zmiany pieczątek, papieru firmowego, wizytówek itp.

 

 • zmianie nazwy ulicy należy poinformować m.in. dostawcę usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz instytucje bankowe, a także pracodawcę, sądy i inne organy, przed którymi toczą się postępowania których mieszkaniec jest uczestnikiem.

 

 • Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają na druku ZAP-3 w  Urzędzie Skarbowym lub zgłaszają aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
  Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie mieszczącym się w przy ul. Warszawska 58 lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl .
 • Osoby pobierające świadczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych również powinny niezwłocznie zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01. Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie mieszczącym się w budynku przy ul. Rzeczkowska 8. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na ww. adres.
 • Osoby pobierające świadczenia z KRUS w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 81
 • Ujawnienie w księdze wieczystej: celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie  VI Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Mikołajczyka 5 „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”. Obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.
 • Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – należy wymienić .
 • Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia nazwy ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 • Wójt Gminy Regimin wystosuje pisemne powiadomienia o zmianie nazwy ulic do instytucji takich jak: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy w Ciechanowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ciechanowie,

 

          Z urzędu zostaną zaktualizowane:

            - ewidencja miejscowości, ulic i adresów

            - ewidencja gruntów i budynków

            - ewidencja podatkowa (od nieruchomości, rolnego i leśnego)

            - elektroniczny system ewidencji ludności

            - gospodarka odpadami komunalnymi

 
 

Przeczytano: 861 razy.| Wydrukuj|Do góry