Aktualności

01 września 2017 12:47 | Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GMINY REGIMIN”


Wójt Gminy Regimin ogłasza rekrutację do projektu :


„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”


 Projekt realizowany jest przez Gminę Regimin na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7193/16, zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Osi Priorytetowej X. „ Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego  na lata 2014-2020 w okresie od 01-09-2017 r. do 30-06-2018 r.

 • Rekrutacja uczestników odbędzie się w okresie :

 01.09.2017r.  -    8.09.2017r.

 • Działania realizowane będą dla Beneficjentów Ostatecznych, wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 w trzech szkołach podstawowych oraz w klasach gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Regimin tj.:


-  Szkoła Podstawowa im.  Teofila Lenartowicza w Regiminie z klasami gimnazjalnymi

-  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu

-  Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku


Celem głównym projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” jest

 • podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u nauczycieli.
 • Kształtowanie i rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów szkół objętych projektem.
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki.
 • Bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 • Stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez utworzenie pracowni komputerowych, laboratoriów przyrodniczych; wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.


 Projekt obejmuje:

 

 • zajęcia rozwijające w zakresie kompetencji kluczowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 120h/gr. (język angielski i informatyka zakończone egzaminem zewnętrznym),
 • zajęcia rozwijające w zakresie kompetencji kluczowych - 60 h/gr. ( język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, informatyka, chemia, przyroda)
 • zajęcia wyrównujące w zakresie kompetencji kluczowych - 30 h/gr. (matematyka, język angielski, język niemiecki, informatyka, biologia, przyroda),
 • zajęcia w ramach pozostałego wsparcia: logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-  – kompensacyjne.

 

 Załączniki do pobrania :

 Przeczytano: 761 razy.| Wydrukuj|Do góry