Aktualności

19 lipca 2017 15:54 | Aktualności

RUSZY KOLEJNY PROJEKT EDUKACYJNY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ


 

 


W dniu 18.07.2017r., pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Panią Elżbietę Szymanik – Zastępcę Dyrektora ds. EFS a Gminą Regimin, reprezentowaną przez Pana Lecha Marka Zduńczyka – Wójta Gminy Regimin, podpisana została umowa nr RPMA.10.01.01-14-7193/16-00 o dofinansowanie Projektu:


„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”.


Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałania 10.1.1 edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


 Od września we wszystkich  szkołach organizowane będą:


  • zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uzdolnionych uczniów, zajęcia wyrównujące, stanowiące wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym tych niepełnosprawnych.

 

  • przeszkoleni zostaną nauczyciele,

 

  • doposażymy bazę dydaktyczną szkół w nowoczesny sprzęt ,powstaną  dwie pracownie komputerowe o łącznej wartości 100 600,00 zł. Wyposażymy dwie pracownie przyrodnicze za łączną kwotę  40 154,00 zł. Każda szkoła otrzyma tablicę interaktywną, projektor multimedialny, ekran, laptop, oprogramowanie biurowe i antywirusowe. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Uczniowie otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć rozwijających z j. angielskiego i informatyki. Do pozostałych zajęć podręczniki.


Projektem objęte będą wszystkie  szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne w Regiminie. Wysokość środków przyznanych na wniosek wójta przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych to 706 374,25 złotych. Stanowi to 94,94% wartości całego projektu.


Wartość projektu to 744 021,25 złotych, wkład własny gminy będzie niepieniężny.


To kolejny, skuteczny wniosek związany z pozyskaniem środków na edukację, przygotowany przez Gminę Regimin.


Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i rozwój kompetencji kluczowych 323 uczniów, złagodzenie dysfunkcji rozwojowych 8 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzrost umiejętności 37 nauczycieli 4 szkół z gminy wiejskiej Regimin w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

 

Przeczytano: 765 razy.| Wydrukuj|Do góry