Aktualności

19 maja 2017 11:57 | Aktualności

XVI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIA POMOSTOWE 2017/2018 SEGMENT IA




Agencja Nieruchomości rolnych informuje informuje o rozpoczęciu XVI - tej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA



Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą.



Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018.


Program iest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadoimnazialna w 2017 roku i którzy spełnia łącznie następujące kryteria:



-    zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

-    są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

-    są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

-    mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

-    pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017);

-    osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów. (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment IA (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie :

www.stypendia-pomostowe.pl


Aplikacja będzie dostępna od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16-ej.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie PI. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

Przeczytano: 559 razy.| Wydrukuj|Do góry