Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

03 września 2018 11:09 | Aktualności

WYKAZ ULG OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEJAZDACH AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE
 

Wykaz ulg

 obowiązujących w przejazdach autobusami komunikacji miejskiej

w Ciechanowie

 

1.     Osobami uprawnionymi do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie po okazaniu stosownych dokumentów są:


a)     uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, szkół średnich policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

b)     dzieci od lat 4 do lat 7 na podstawie książeczki zdrowia dziecka, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

c)     emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującego zawieszenie świadczeń emerytalnych, względnie rentowych oraz współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne przed ukończeniem 70 lat życia,

d)     osoby posiadające Krajową Kartę Dużej Rodziny.


2.     Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie przysługujących na podstawie po okazaniu stosownych dokumentów są:


a)     Honorowi Obywatele Miasta Ciechanów,

b)     pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. ,

c)     inwalidzi I-szej grupy (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności) niezdolne do samodzielnej egzystencji (wraz z opiekunem) oraz ociemniali i niewidomi wraz z przewodnikiem na podstawie dokumentu podopiecznego stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności (niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, inwalidztwo),

d)     dzieci do lat 4 na podstawie książeczki zdrowia, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

e)     osoby które ukończyły 70 lat życia na podstawie dokumentu tożsamości,

f)      honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi - na podstawie biletu imiennego wydanego przez ZKM w Ciechanowie Spółka z o.o.

Warunkiem wydania biletu jest imienne zaświadczenie wydane przez Zarząd PCK w Ciechanowie, potwierdzone przez punkt krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.

g)     osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu schorzeń narządu wzroku. Osoby te po okazaniu w ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. aktualnego orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu schorzeń wzroku otrzymają bezpłatny imienny bilet wolnej jazdy,

h)    rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w pkt 3 lit d) - na podstawie imiennego biletu i aktualnego zaświadczenia o realizacji przez osobę niepełnosprawną obowiązku szkolnego, uczęszczania do ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej.

Bilet wolnej jazdy obowiązuje pomiędzy adresem zamieszkania a adresem szkoły, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej, zakładu opieki zdrowotnej - wskazanych w zaświadczeniu. Bilet imienny wydawany jest przez ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka za okres ostatnich 12 miesięcy. Bilet imienny wydany jest na okres do 30 września następnego roku, a jego przedłużenie wymaga ponownego udokumentowania prawa do korzystania z tego biletu.

i)      umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Zarząd

ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o.