Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

29 sierpnia 2018 15:29 | Aktualności

„LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” UMOWA PODPISANA

 

 

 

 


Ogłoszenie o realizacji projektu


Gmina Regimin informuje, iż 1 września 2018 r. rozpocznie realizację projektu


„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”,


w ramach:  Priorytetu X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) na podstawie umowy  Nr RPMA.10.01.01-14-a268/18-00 z dnia 28.08. 2018 r.  o dofinansowanie  projektu.


Wartość projektu: 1 027 150,75 PLN

Kwota pozyskanego dofinansowania: 975 374,75 PLN w tym wkład UE 821 720,60 PLN

Okres realizacji projektu od: 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

 

 

 

Wójt Lech Zduńczyk i zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik podpisali  umowę na dofinansowanie  projektu:


„LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.


Celem projektu: jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 306 uczniów, w tym rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 20 nauczycieli.

Projekt obejmie wsparciem  dzieci uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku oraz Szkoły Podstawowej w Regiminie.


W ramach projektu realizowane będą:ponadto:


 

Dla  uczniów  zakupimy  pomoce  dydaktyczne,  podręczniki,  ćwiczenia.

       

Wsparciem obejmiemy również 20 nauczycieli. Nauczyciele zostaną  przeszkoleni 

  w   zakresie: min. programowania,  kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych,  innowacyjnych i efektywnych zajęć:

        


-    powstaną dwie nowoczesne pracownie  do nauki fizyki w SP w Zeńboku  i  SP w Szulmierzu  o  łącznej  wartości ponad 38.000,00 zł.


-  międzyszkolna pracownia chemiczna w SP w Regiminie  za kwotę  42.758,30 , w tym tablica interaktywna i projektor.


-   międzyszkolna pracownia eksperymentów w SP w Regiminie za prawie 16.000,00 zł.


- zakupimy pomoce do nauki robotyki z podstawami programowania dla  SP w Regiminie za  69.458,10 zł oraz pomoce do zajęć z matematyki  za 1.559,40 zł,  


szachy  dla SP w Regiminie i SP w Szulmierzu za 600,00 zł.


-   pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych dla SP w Zeńboku za kwotę 1.895,00 zł


Wysokość środków przyznanych na wniosek wójta przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych to 975 374,75 PLN. Stanowi to 94,96% wartości całego projektu. Wartość projektu wynosi 1 027 150,75 PLN, wkład własny gminy jest niepieniężny.


 

BeneficjentGmina Regimin

reprezentowana przez

mgr Lecha Zduńczyka – Wójta Gminy

 

Koordynator projektu:

mgr Małgorzata Kosińska

 

Pracownik ds. finansowych: Agnieszka Piotrowska

Pracownik biurowy: Anna Staniszewska


Biuro projektu: Regimin ul. Adama Rzewuskiego 19

 06-461 Regimin, pok. nr 22


 

Zdjęcia:

Załączniki:

Regulamin rekrutacji do projektu "LEPSZA EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" [509.09 KB]