Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

29 czerwca 2018 14:32 | Aktualności

PREZENTACJA PROJEKTU UNIJNEGO "ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GMINY REGIMIN " REALIZOWANEGO W SZKOLE W REGIMINIE


"ROZWÓJ  KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW
GMINY REGIMIN "

 

Projekt   realizowany   jest   przez   Gminę  Regimin


na   podstawie   umowy Nr RPMA.10.01.01-14-7193/16-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Osi  Priorytetowej  X „Edukacja  dla  Rozwoju  Regionu”  Działanie  10.1 „Kształcenie i rozwój  dzieci  i  młodzieży” Poddziałanie  10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany od  01.09.2018r. do 30.06.2018r.Zapraszamy do obejrzenia załączonej prezentacji.


Załączniki:

rozwoj_kompetencji_kluczowych_sp_regimin.pdf [6.53 MB]