Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

26 kwietnia 2018 15:25 | Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. nr 142, poz. 1161),


Wójt Gminy Regimin ogłasza nabór kandydatów na rzeczoznawców

do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu  organu  Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem na rzeczoznawców mogą zostać powołane osoby, które:


1)  posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2)  ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3)  posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy  w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Regimin i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.


Do wniosku należy dołączyć:


1. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę.
2. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym- jeżeli jest wymagany.
3. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu  w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja  metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.


Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej „Monitor Polski”.


Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie  w ustawie budżetowej na zwalczanie  chorób zakaźnych zwierząt.


Termin składania wniosków upływa z dniem 11 maja 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy w Regiminie


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Regiminie, pok. 7 lub  telefonicznie  pod nr 23 681 1756 wew. 46.


Do pobrania poniżej : wniosek kandydata na rzeczoznawcę.Załączniki:

Wniosek kandydata na rzeczoznawcę format Microsoft Word [11.91 KB]

Wniosek kandydata na rzeczoznawcę format Adobe Acrobat [176.8 KB]