Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

01 lutego 2018 14:56 | Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

 

 

 

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z póżń.zm.).

Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i kieruje do konsultacji społecznych.

 

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Uchwały zarządu

(Uchwała 120/309/18) oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa (III piętro, pokój 309 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 31 stycznia do 28 lutego 2018 r.:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

  2. ustnie do protokołu;

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
    ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym., na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, mieszkańców gminy na spotkanie, które odbędzie się w dniu
19 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10.00.