Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

30 listopada 2017 16:00 | Aktualności

GMINNY PORTAL MAPOWYW naszym Urzędzie zostało wdrożone oprogramowanie „Wdrożenie oprogramowania węzłów infrastruktury informacji przestrzennej u Partnerów Projektu Bazy Wiedzy", w ramach realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


W ramach realizacji wyżej wymienionego wdrożony został portal mapowy  w oparciu o udostępniony nieodpłatnie przez Głównego Geodetę Kraju zestaw oprogramowania (oprogramowanie Moduł SDI) służący do tworzenia węzłów infrastruktury informacji przestrzennej - Węzeł lokalny Infrastruktury Informacji Przestrzennej (tzw. Węzeł lokalny IIP).


Zachęcamy do korzystania z portalu mapowego gminy poprzez kliknięcie banera na stronie głównej Urzędu  "Portal mapowy wrotamazowsza.pl"


W węźle lokalnym IIP opublikowano w sieci Internet metadane oraz zbiory danych przestrzennych, w tym:


1)   Ewidencja Gruntów i Budynków,

2)   plany zagospodarowania przestrzennego,

1)   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,

2)   Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA),

3)   Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT),

4)   Tereny inwestycyjne,

5)   dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),

6)   ortofotomapa,

7)   mapy topograficzne.


Użytkownik poprzez interaktywną mapę ma możliwość wyszukiwania, wizualizacji, przeglądania, porównywania i dokonywania analiz przestrzennych na danych przez Państwa opublikowanych. Dodatkowo oprócz mechanizmu wyświetlania map, posiada możliwość wyszukiwania danych przestrzennych (w postaci usług sieciowych CSW), przeglądania danych przestrzennych (w postaci usług sieciowych WMS) oraz pobierania danych przestrzennych (w postaci usług sieciowych WFS), które to usługi mogą być wyświetlane w dowolnym oprogramowaniu GIS (np. open source QGIS) lub dowolnym geoportalu (np. geoportalu opracowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii).