Infrastruktura techniczna

INFRASTRUKTURA TECHNICZA

 

  Gmina Regimin posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, co jest efektem dużych nakładów inwestycyjnych kierowanych z budżetu na zadania inwestycyjne w tym zakresie.
  Zwodociągowanie gminy osiągnęło poziom 99,5%, zaś dostępu do bieżącej wody nie posiadają jedynie nieliczne gospodarstwa położone w rozproszonej zabudowie kolonijnej. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 100 km, zaś do 1095 odbiorców doprowadzone są przyłącza o długości ok. 29 kilometrów. Na terenie gminy funkcjonują trzy ujęcia wody o dużej wydajności studni głębinowych: Regimin, Zeńbok i Radomka, czerpiące z potężnych zasobów wód głębinowych usytuowanych pod obszarem, na którym leży gmina Regimin.
  Gmina może pochwalić się bardzo dobrym dostępem jej mieszkańców do sieci telefonicznej (ok. 100 abonentów na 1000 mieszkańców), które obsługiwane są przez dwóch operatorów – Telekomunikację Polską S.A. oraz „Multimedia Polska”. Na terenie gminy zlokalizowany jest maszt telefonii cyfrowej firmy „Centertel”, zaś w 2009 roku zbudowany zostanie kolejny maszt obsługujący połączenia firmy „Era GSM”. Dzięki dobrze rozbudowanej sieci telefonicznej większość mieszkańców gminy ma możliwość korzystania z połączeń internetowych.
  Na obszarze dwóch miejscowości – Regimin i Lekowo – istnieje sieć gazowa, zaopatrująca odbiorców indywidualnych, urzędy i obiekty użyteczności publicznej w paliwo gazowe, która jest w pełni przygotowana do rozbudowy na inne miejscowości. 
  W latach 2006-2008 rozbudowana i zmodernizowana została infrastruktura drogowa istniejąca na terenie gminy Regimin. Inwestycje wykonano na ponad 20 kilometrach dróg gminnych i powiatowych, co w zdecydowany sposób wpłynęło na poprawę stanu sieci drogowej. Z ponad 114 kilometrów dróg gminnych nawierzchnię bitumiczną posiada już blisko 40, zaś nawierzchnię utwardzoną kolejne 20 kilometrów dróg. Regimin posiada dzisiaj dogodne i zmodernizowane połączenia drogowe nie tylko z Ciechanowem, ale także gminami Grudusk, Ciechanów, Stupsk, Strzegowo i Czernice Borowe.
  Przez teren gminy przebiegają również dwie ważne drogi wojewódzkie: nr 615 Ciechanów- Mława i 616 Ciechanów – Rembielin oraz strategiczna magistrala kolejowa Warszawa – Gdańsk. Wszystkie trzy szlaki komunikacyjne planowane są do modernizacji i przebudowy w latach 2010-2013.
  Atrakcyjność inwestycyjną gminy zwiększa fakt, że na jej terenie zlokalizowana jest fragment gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia oraz Tłocznia Gazu „Ciechanów” obsługująca ten gazociąg.
  Najpoważniejszym problemem z zakresu infrastruktury technicznej jest brak gminnej oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji sanitarnej. W roku 2009 planowane jest jednak rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni w m. Targonie oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w Regiminie. W Strategii Rozwoju Gminy oraz planach inwestycyjnych zakłada się, że w latach 2011-2013 nastąpi rozbudowa kanalizacji obejmująca Lekowo, Targonie, Grzybowo, Klice, Kliczki, Mościce i Lekówiec. Zadania te mają być realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
  Gmina Regimin pochwalić się może dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportową, przede wszystkim kompleksem obiektów Hali sportowej w Regiminie. W jego skład wchodzi nie tylko sala sportowa z boiskiem o wymiarach 20x40 m, ale także siłownia, zaplecze administracyjne, magazynowe, socjalne a nawet gabinet stomatologiczny. Łączna powierzchnia obiektu zajmuje ponad 1800 m².
  Znakomite warunki przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe powodują ,że gmina jest atrakcyjnym terenem do rozwoju turystyki i agroturystyki. Na jej obszarze funkcjonuje obecnie jedno gospodarstwo agroturystyczne „Uroczysko” cieszące się powodzeniem wśród turystów krajowych i zagranicznych. Bardzo dobrze rozbudowane zaplecze powoduje, że organizowane są tu również narady, konferencje czy uroczystości.
  Zgodnie ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego województwa gmina Regimin położona jest w strefie aktywizacji w oparciu o szerokie walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Politykę przestrzenną w odniesieniu do tej strefy określa się następująco:
- upowszechnianie zadrzewień dla wzmocnienia funkcji ekologicznej,
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Łydyni,
- wprowadzanie nowoczesnej produkcji rolnej w powiązaniu z przetwórstwem,
- promowanie powstawania zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w dostosowaniu do bazy surowcowej,
- wzmocnienie wykształconych już kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- wykorzystywanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej.
  Na terenie gminy znajdują się bardzo atrakcyjne tereny pod budownictwo jednorodzinne, będące tak własnością komunalną, jak też prywatną. Ułatwieniem jest objęcie tych terenów aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Gminy Regimin. 
W zasobach gminy znajduje się także bardzo atrakcyjna działka o powierzchni 1, 10 ha, położona w m. Pawłowo, która w Planie zagospodarowania przeznaczona jest pod usługi, składy, handel i przetwórstwo. Jej atrakcyjność podnosi fakt, że położona jest ona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Ciechanów-Mława, w odległości ok. 6 km od Ciechanowa oraz posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną.

 


Tłocznia gazu w Lekowie Przepompownia gazu w Lekowie

 

 

 


Budynek i wnętrze (obok) hydroforni w Regiminie

 

 

 

Spis Rolny