Położenie geograficzne

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

 

 

  Gmina Regimin położona jest w północnej części powiatu ciechanowskiego, wchodzącego w skład województwa mazowieckiego. Graniczy ona z 6 gminami przynależnymi administracyjnie do trzech powiatów: ciechanowskiego (gminy: Opinogóra Górna, Ciechanów i Grudusk), mławskiego (gmina Strzegowo) i przasnyskiego (gmina Czernice Borowe).

 

 

  Gmina Regimin leży w makroregionie Niziny Północnomazowieckiej, na pograniczu dwóch mezoregionów, tj. Wzniesienia Mławskiego i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Dominującym elementem rzeźby terenu jest krawędź opinogórska we wschodniej części gminy, z kumulacją 186,1 m npm. W rejonie miejscowości Koziczyn. Drugim charakterystycznym dla gminy elementem rzeźby jest wzgórze morenowe z najwyższym punktem na wysokości 172 m npm.

Położone w zachodniej części gminy (Las Lekowski). Wymienione wzniesienia terenowe charakteryzują się wysokimi walorami morfologiczno-krajobrazowymi i stanowią strefę działu wodnego rzeki Łydyni.
Pozostały obszar gminy, położony na wysokości 125 – 154 m npm., jest równinno – falisty o spadkach nie przekraczających 5% i nachylony do dolin rzecznych Łydyni i Pławnicy.
  Ponad 80% obszaru gminy, za wyjątkiem jej północnej i południowo-wschodniej części, zaliczonych zostało do obszarów chronionego krajobrazu. Na terenie gminy łączą się Kraśnicko-Kosmowski i Zawkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu, zajmujące łącznie 8 847 hektarów.
  Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię prawie 2 500 ha, co stanowi ok. 22,5% całości obszaru gminy. Współczynnik ten jest jednym z najwyższych na terenie powiatu ciechanowskiego. 
  Warunki klimatyczne gminy Regimin nie różnią się zasadniczo od innych terenów Północnego Mazowsza. Charakterystyczne dla tego rejonu są jednak mniejsza niż średnia krajowa ilość opadów rocznych – poniżej 500 mm.
  Na terenie gminy występuje duże zróżnicowanie pod względem typów i kompleksów przydatności rolniczej gleb. Najbardziej urodzajne powierzchnie, zaliczane do kompleksów 1- pszenny bardzo dobry, 2- pszenny dobry i 4- żytni bardzo dobry, występują w północno-wschodnim i południowo-środkowym rejonach gminy.

 

Mazowsze

 

Powiat ciechanowski

 

Spis Rolny