Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 

. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY


1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego / osoby fizyczne /
2. Deklaracja na podatek od nieruchomości / osoby prawne /

II. OPŁATY
Brak opłat


III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY 

I OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Gminy w Regiminie – pok. nr 20

Barbara Przychodzka - inspektor
tel. 23 681 1756 wew. 28
e-mail: przychodzka@regimin.pl


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
NiezwłocznieV. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr XXXIV/185/2017  Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Regimin

3. Uchwała Nr XXIV/184/2017    Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie oobniżenia sredniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2018

4. Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Regiminie z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


VI. UWAGI
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nie posiadających osobowości prawnych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:
1. gruntów,
2. budynków lub ich części,
3. budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:


1. składania, w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracji na podatek od nieruchomości i do 15 stycznia deklaracji na podatek rolny i leśny, na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiedniego skorygowania informacji i deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, siedziby lub zmiana sposobu wykorzystywania przedmiot opodatkowaniu lub jego części – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
3. wpłacenia obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości – bez wezwania – w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: 89 8213 0008 2001 0010 0306 0001.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny (za leśny osoby fizyczne) jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.


Podatek od nieruchomości / osoby prawne / płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia: 31 stycznia - I rata, pozostałe raty do 15 każdego miesiąca. Podatek rolny i leśny (osoby prawne) - do 15 każdego miesiąca.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

 


 

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z 20 stycznia 2017 r.

 

Załączniki:

 

Deklaracje pobierzesz na stronie Urzędu Gminy w zakładce :

Pliki do pobrania