Podatek od środków transportowych

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY


1. Dowód rejestracyjny oraz umowa lub faktura kupna-sprzedaży środka transportowego – do wglądu.
2. Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności) – do wglądu.
3. Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych.

II. OPŁATY

Brak opłatIII. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

        OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Gminy w Regiminie – pok. nr 19

Krystyna Golubńska - referent
tel. 23 681 1756 wew. 29
e-mail:golubinska@regimin.pl


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00


IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie


V. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XXXIV/186/2017   Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2018
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015r., poz.2025).


VI. UWAGI


Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami:
1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
2. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
3. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. autobusu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Właściciel środka transportowego zobowiązany jest do:


1. składania, w terminie do dnia 15 lutego, deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiedniego skorygowania deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
3. wpłacenia obliczonego w deklaracji podatku od środków transportowych – bez wezwania – w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: 89 8213 0008 2001 0010 0306 0001.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września danego roku – II rata,
2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.


Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba która nabyła środek transportowy ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności.


Załączniki:

 


DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

 


DT1-A Załacznik do deklaracji od środków transportowych