Projekty unijne realizowane

 

 

 

 


Ogłoszenie o realizacji projektu


Gmina Regimin informuje, iż 1 września 2018 r. rozpocznie realizację projektu


„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”,


w ramach:  Priorytetu X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) na podstawie umowy  Nr RPMA.10.01.01-14-a268/18-00 z dnia 28.08. 2018 r.  o dofinansowanie  projektu.


Wartość projektu: 1 027 150,75 PLN

Kwota pozyskanego dofinansowania: 975 374,75 PLN w tym wkład UE 821 720,60 PLN

Okres realizacji projektu od: 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

 

 


„LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.


Celem projektu: jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 306 uczniów, w tym rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 20 nauczycieli.

Projekt obejmie wsparciem  dzieci uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku oraz Szkoły Podstawowej w Regiminie.


W ramach projektu realizowane będą:


  • Zajęcia rozwijające skierowane do uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie j. angielskiego i informatyki w wymiarze 120h/gr zakończone egzaminem zewnętrznym.
  • Zajęcia rozwijające z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki w wymiarze 60h/gr
  • Zajęcia wyrównujące skierowane do uczniów mających problemy z opanowaniem wiedzy w wymiarze 30h/gr.
  • Zajęcia z robotyki – pod czujnym okiem trenera dzieci stworzą swoje pierwsze konstrukcje i poznają podstawy programowania w przyjaznym graficznym środowisku, będą uczyły się logicznego myślenia, przyswoją wiadomości z zakresu mechaniki i robotyki.
  • Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


ponadto:


  • uczniowie zostaną objęci zajęciami wspierającymi rozwój postaw kluczowych na rynku pracy,
  • utworzymy koło szachowe – nauczymy dzieci gry w szachy, co zapewne wpłynie dodatnio na zwiększenie ich aktywności umysłowej,
  • w ferie zimowe zorganizujemy zajęcia teatralne, podczas których uczniowie zorganizują przedstawienie w j. angielskim, przygotują scenografię i kostiumy.

 

Dla  uczniów  zakupimy  pomoce  dydaktyczne,  podręczniki,  ćwiczenia.

       

Wsparciem obejmiemy również 20 nauczycieli. Nauczyciele zostaną  przeszkoleni 

  w   zakresie: min. programowania,  kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych,  innowacyjnych i efektywnych zajęć:

        


-    powstaną dwie nowoczesne pracownie  do nauki fizyki w SP w Zeńboku  i  SP w Szulmierzu  o  łącznej  wartości ponad 38.000,00 zł.


-  międzyszkolna pracownia chemiczna w SP w Regiminie  za kwotę  42.758,30 , w tym tablica interaktywna i projektor.


-   międzyszkolna pracownia eksperymentów w SP w Regiminie za prawie 16.000,00 zł.


- zakupimy pomoce do nauki robotyki z podstawami programowania dla  SP w Regiminie za  69.458,10 zł oraz pomoce do zajęć z matematyki  za 1.559,40 zł,  


szachy  dla SP w Regiminie i SP w Szulmierzu za 600,00 zł.


-   pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych dla SP w Zeńboku za kwotę 1.895,00 zł


Wysokość środków przyznanych na wniosek wójta przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych to 975 374,75 PLN. Stanowi to 94,96% wartości całego projektu. Wartość projektu wynosi 1 027 150,75 PLN, wkład własny gminy jest niepieniężny.


 

BeneficjentGmina Regimin

reprezentowana przez

 Wójta Gminy Regimin

 

Koordynator projektu:

Pani Renata Żmijewska

 

Pracownik ds. finansowych: Agnieszka Piotrowska

Pracownik biurowy: Żaneta Parypińska


Biuro projektu: Regimin ul. Adama Rzewuskiego 19

 06-461 Regimin, pok. nr 22 


 

 

______________________________________________________________________

 

 
 

 

PROJEKT ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA

 

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieLogo projektu dwa połączone koła z wpisanymi literami EA

 

 


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA).

 

Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza

 

Wartość projektu i wartość dofinansowania

Całkowity koszt inwestycji - 57 186 924,24 zł
Wartość dofinansowania - 48 617 683,38 zł

 

 

_________________________________________________________________

 PROJEKT BAZY WIEDZY

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW).

 

Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza

 

Wartość projektu i wartość dofinansowania

Całkowity koszt inwestycji -165 874 828,00 zł
Wartość dofinansowania -140 081 155,28 zł