Projekty unijne zrealizowane


 

 „ Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości”


       Projekt realizowany przez Gminę Regimin


 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

 Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

 w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

     Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu”

        Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

   Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”Projekt realizowany od 01.09.2016 r. do 30.06.2017r. Objął wsparciem 384 uczniów uczęszczających do: Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku.

W ramach projektu realizowane były zajęcia: rozwijające, wyrównujące, z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla gimnazjalistów zorganizowano wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik.

Wsparciem objęto 39 nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Szkoły zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć. Utworzone zostały międzyszkolne laboratorium przyrodnicze oraz trzy pracownie matematyczne. 


Kwota pozyskanego dofinansowania: 626 107,01 zł


Koordynator projektu: mgr Małgorzata Kosińska

Pracownik ds. finansowych: Agnieszka Piotrowska

Pracownik biurowy: Anna Staniszewska


Biuro projektu:

Urząd Gminy w Regiminie

Regimin 22,  06-461 Regimin,  pok. nr 22   tel. (23) 681 17 56 w. 36

 

 

Fundusze  Europejskie  dla szkół  w  Gminie  Regimin


 

 

W ramach realizacji Projektu zakupiono:

  •  platformę edukacyjną
  •  tablice interaktywne
  •  projektory multimedialne
  •  ekrany
  •  laptopy

 oraz takie pomoce dydaktyczne, jak:

  •  zestawy ćwiczeń
  •  programy i gry edukacyjne
  •  historyjki obrazowe

   Utworzono międzyszkolne laboratorium przyrodnicze oraz trzy pracownie matematyczne za łączną kwotę ponad 130.000,00 zł

 

Do końca grudnia 2016 roku wyposażono salę gimnastyczną w sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń, dla dzieci z wadą postawy.


Spis Rolny