Przetargi

12 września 2011 15:31 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH Z PDZIAŁEM NA ZADANIA

REGIMIN, 2011-09-12

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 15/11. Nazwa zadania:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. TARGONIE O DŁ. OKOŁO 200M”. 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

USŁUGI KOPARKĄ

BUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNYCH

ANTONI KAZIMIERZ JĘDRZEJCZAK

UL. KARGOSZYŃSKA 20

06-400 CIECHANÓW

 

uzasadnienie: najniższa cena - ilość 100 pkt.

Cena brutto: 13 373,30 zł

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-09-19.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1 - ZAKŁAD USŁUG WOD-KAN. C.O. GAZU I

                          ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ

                          UL. DZIERZGOWSKA 40

                          O6-500 MŁAWA - ilość pkt. 89.48 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

    podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  

    po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

REGIMIN, 2011-09-12

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 15/11. Nazwa zadania:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PAWŁOWO O DŁ. OKOŁO 200M

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

USŁUGI KOPARKĄ

BUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNYCH

ANTONI KAZIMIERZ JĘDRZEJCZAK

UL. KARGOSZYŃSKA 20

06-400 CIECHANÓW

 

uzasadnienie: najniższa cena - ilość 100 pkt.

Cena brutto: 11 510,47 zł

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-09-19.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1 - ZAKŁAD USŁUG WOD-KAN. C.O. GAZU I

                          ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ

                          UL. DZIERZGOWSKA 40

                          O6-500 MŁAWA - ilość pkt. 93.34 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

    podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  

    po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

REGIMIN, 2011-09-12

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 15/11. Nazwa zadania:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. REGIMIN O DŁ. 551M

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

ZAKŁAD USŁUG WOD - KAN. C.O. GAZU I

ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ

UL. DZIERZGOWSKA 40

O6-500 MŁAWA

 

uzasadnienie: najniższa cena - ilość 100 pkt.

Cena brutto: 43 278,84 zł

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-09-19.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 2 - USŁUGI KOPARKĄ BUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNYCH

                          ANTONI KAZIMIERZ JĘDRZEJCZAK

                          UL. KARGOSZYŃSKA 20

                          06-400 CIECHANÓW - ilość pkt. 94.70 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

    podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  

    po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

REGIMIN, 2011-09-12

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 15/11. Nazwa zadania:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE 4: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. REGIMIN O DŁ. OKOŁO 200M

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

ZAKŁAD USŁUG WOD-KAN. C.O. GAZU I

ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ

UL. DZIERZGOWSKA 40

O6-500 MŁAWA

 

uzasadnienie: najniższa cena - ilość 100 pkt.

Cena brutto: 12 513,29 zł

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-09-19.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 2 - USŁUGI KOPARKĄ BUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNYCH

                          ANTONI KAZIMIERZ JĘDRZEJCZAK

                          UL. KARGOSZYŃSKA 20

                          06-400 CIECHANÓW - ilość pkt. 91,67 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

    podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  

    po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego 

 

Przeczytano: 709 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry