Przetargi

18 maja 2017 14:11 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO NA WYMIANĘ KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22,
                                                       06-461 REGIMIN

Zaprasza do złożenia oferty na: : WYMIANA  KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM.

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: : ,, Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni

Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia :

L.p.

Rodzaj kotła

Model *

 

 

Ilość

 
 

1.      

Kocioł na pellet

Kostrzewa HT DASPEL GL-20 – jednopaliwowy 

1

 

2.      

Kocioł na pellet

Tekla Draco Bio-Compact 12KW –jednopaliwowy  

1

 

3.      

Kocioł na pellet

Tekla Tytan Bio 30KW+Zasobnik 340KG+Mechanizm

 samooczyszczenia  –jednopaliwowy  

1

 

4.      

Kocioł na pellet

Draco-Bio RK-DB12+Zasobnik Bio 240l –jednopaliwowy 

1

 

5.      

Kocioł na pellet

HKS-Lazar FOCUS -18KW– jednopaliwowy 

1

 

6

 

Kocioł na pellet

 

Kostrzewa –Mini Bio B-20KW– jednopaliwowy 

 

1

 

 

7.

Kocioł na

pellet

Termo-Tech Stąporków Pell. Greem15KW– jednopaliwowy 

1

 

8.

Kocioł na

pellet

Tekla Draco-Bio Compact 12 10KW– jednopaliwowy 

1

 

9.

Kocioł  gazowy

Viessman Vitodens 100W 26KW B1HC123 

3

 

 

* Pełne zestawy kotłów /wraz z zasobnikami/

 

3. Termin realizacji zamówienia: DO 31.07.2017 r.

4. Okres gwarancji: zgodnie z gwarancją producenta        

5. Miejsce i termin złożenia oferty:   URZĄD GMINY REGIMIN
                                                                    REGIMIN 22
                                                                    06-461 REGIMIN
                                                                    POKÓJ NR 8 (SEKRETARIAT URZĘDU)

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia……24.05.2017GODZ 10:00          

pisemnie osobiście lub pocztą, faksem, pocztą elektroniczną na adres poczty (golubinska@regimin.pl) na Formularzu oferty.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem,, Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni ”(zakup pieców)   (nie dotyczy oferty przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną).

6. Termin otwarcia ofert:……24.05.2017GODZ..10:30..         

7. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:…NAJNIŻSZA CENA…

8. Warunki płatności:            30 dni od dnia złożenia faktury VAT

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krystyna Golubińska Tel.:23 681-17-56 w. 29

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 4 pkt 8  Pzp, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przy udzielaniu takich zamówień i konkursów nie mają zastosowania przepisy Pzp, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga). Reasumując w w/w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy prawa zamówień publicznych.

Przeczytano: 372 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry