Komunikaty

28 czerwca 2011 11:48 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Regimin,2011.06.28 ROŚ.6733.1.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że postępowanie wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu...

czytaj więcej »

28 czerwca 2011 08:00 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych ......

Regimin,2011. 06.27 ROŚ.6220.5.2011 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, działając na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

21 czerwca 2011 09:30 | Komunikaty

ogłoszenie Wójta Gminy Regimin o wyłożeniu projektu zmiany studium /.../ wraz z prognozą oddziaływania /.../

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regimin W związku z Uchwałą Rady Gminy Regimin Nr XXIV/118/2008 z 18.11.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium...

czytaj więcej »

26 maja 2011 14:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta gminy Regimin z 26.05.2011 r.

Regimin, 2011.05.26 ROŚ.6220.5.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku KOS-TRANS” Jan Sławomir Suwisz postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

czytaj więcej »

02 maja 2011 14:34 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych ......

Regimin,2011.05.02 ROŚ.6220.3.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2011 14:52 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wydania decyzji o środowiskowych...

Regimin,2011. 04.07 Nr 7624/6/10/11 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy regimin, działając na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

08 marca 2011 15:21 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow... - gorzelnia z biogazownią w Kozdrojach

Regimin, 2011.03.08 Nr 7624/6/10/11 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 i art.10 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33 ust.1 i 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

czytaj więcej »

24 stycznia 2011 14:14 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcia postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 108,445 i budowy wiaduktu kolejowego w km 109,984 linii kolejowej E-65 (K-457-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/457/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »