Aktualności

22 listopada 2016 15:33 | Aktualności

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI GMINY W SPRAWIE NADANIA NAZW ULIC W REGIMINIE

 

 

 

Urząd Gminy w Regiminie informuje, iż przygotował propozycje nazw ulic i dróg zlokalizowanych na terenie miejscowości Regimin. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedkładanie uwag i ewentualnych zastrzeżeń do  przedstawionych propozycji. 

 

Uwagi składać można osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: regimin@bazagmin.pl.


Miejscowość Regimin:


1. Droga powiatowa relacji Grzybowo-Szulmierz prowadząca przez Regimin i Lekowo:

Ulica Adama Rzewuskiego

16-letni żołnierz Armii Krajowej, ranny na Maliniaku, zakatowany przez hitlerowców na posterunku żandarmerii w Lekowie.


2. Droga powiatowa powiatowa relacji Regimin –Klice:

Ulica Michała Bojanowskiego

Przedwojenny właściciel Klic, Senator Rzeczpospolitej Polskiej. Wielki społecznik i działacz na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, oświaty, handlu i kultury. Współzałożyciel Straży Ogniowej w Lekowie i Klicach. Pochowany na cmentarzu w Lekowie.


3. Droga gminna Regimin – Targonie (od skrzyżowania przy Urzędzie Gminy):

Ulica Ignacego Mościckiego

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1926-1939, związany rodzinnie z Klicami. Jego dziadek Walenty oraz ojciec Faustyn, byli właścicielami tego majątku. Walenty i stryj Prezydenta – Jan Mościcki, spoczywają na cmentarzu w Lekowie.


4. Droga gminna Regimin – Kliczki:

Ulica ks. Damiana Wojtyski

Urodzony w 1933 r. w Regiminie, wyświęcony na kapłana w 1957 r. Student na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora historii. Pracownik naukowy i dydaktyczny KUL, gdzie habilitował się w 1975 r. Wykładowca m.in. w Newman College w Edmonton. Autor historii parafii i kościoła w Lekowie. Zmarł w Łodzi 24 III 2009 r.


5. Droga gminna od drogi przy GZS do posesji p. Hetmańskiego:

Ulica ks. Hipolita Waśniewskiego –

Proboszcz parafii lekowskiej w latach 1833-1888. Jego zasługą było wykonanie generalnego remontu kościoła oraz utworzenie nowego cmentarza parafialnego. Zasłynął jako znakomity gospodarz i oddany kapłan.


6. Droga gminna prowadząca przy obiektach Gminnego Zespołu Szkół:

Ulica Władysława Kubickiego

Wieloletni przedwojenny Kierownik Szkoły Powszechnej w Lekowie, działacz społeczny i oświatowy. Aresztowany przez Niemców w 1939 roku i wywieziony do obozu w Działdowie. Prawdopodobnie został tam zamordowany.


7. Droga gminna prowadząca na teren dawnego poligonu:

Ulica 11 Pułku Ułanów Legionowych –

Jednostka Wojska Polskiego sformowana w 1918 r., której miejscem stacjonowania w latach 1921-1939  był Ciechanów. Ciechanowscy ułani ćwiczenia wojskowe odbywali na poligonie w Targoniach. 11 Pułk Ułanów brał udział w walkach z bolszewikami (1919-1921) a także w kampanii wrześniowej 1939 roku.


8. Droga gminna Regimin (od skrzyżowania z drogą na poligon do drogi Grzybowo-Szulmierz):

Ulica Hipolita Marczewskiego –

Znakomity polski rzeźbiarz przełomu XIX i XX wieku. Studiował m.in. w Królewskim Instytucie Sztuk Pięknych w Rzymie. Jest autorem wielu znanych prac, w tym rzeźb wieńczących bramę główną Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł w 1901 r. w Karniewie i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lekowie.


9. Droga gminna od drogi Grzybowo-Szulmierz do drogi ujętej w pkt.8:

Ulica Waleriana Łukasińskiego –

Major Wojska Polskiego w okresie Królestwa Polskiego. Założyciel Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego. Za swoją działalność skazany przez carat  w 1824 r. na ciężkie więzienie, w którym spędził aż 44 lata i w którym zmarł w 1868 roku. Jego rodzice byli dzierżawcami majątku Pawłowo, w którym przebywał także przyszły „najsłynniejszy więzień caratu”.


10. Droga gminna od drogi Grzybowo-Szulmierz do drogi przy Gminnym Zespole Szkół:

Ulica Heleny Dobrzynieckiej –

Wieloletnia nauczycielka, a po II wojnie światowej Kierownik Szkoły Podstawowej w Regiminie. Autorka cennej kroniki o historii szkół w Lekowie i Regiminie.


11. Droga gminna prowadząca do budynku dawnej weterynarii:

Ulica Józefa Brudzińskiego –

Urodzony w 1874 roku w Bolewie i ochrzczony w kościele parafialnym w Lekowie. Znakomity lekarz pediatra, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Współpracownik Józefa Piłsudskiego w okresie tworzenia niepodległej Polski. Nie doczekał jej powstania, gdyż zmarł w Warszawie w 1917 roku.


12. Droga gminna od drogi Regimin-Klice w kierunku Łydyni:

Ulica Anieli Radzickiej –

Żona Józefa Radzickiego – właściciela majątku Modła.  W kościele lekowskim chrzczone były jej dzieci. Jedna z grona kobiet – uczestniczek powstania styczniowego – uznawanych za symbol patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny. Za swoją działalność w latach 1861-64 skazana przez władze carskie na dożywotnie zesłanie na Sybir.


13. Ciąg pieszo-jezdny prowadzący do kładki na Łydyni:

Ulica Graniczna –

W XIV i XV wieku  wzdłuż  Łydyni przebiegała kilkukrotnie granica państwowa. Oddzielała ona ziemie podległe Królestwu Czech od Mazowsza, później Mazowsze i Królestwo Polskie, wreszcie Mazowsze i tereny podległe Zakonowi Krzyżackiemu.


14. Droga gminna od drogi Regimin-Targonie (przy zakładzie pp. Ciemniewskich):

Ulica ks. Wincentego Gutkowskiego

Ksiądz, patriota aktywnie wspierający powstanie styczniowe. Prześladowany przez władze carskie, więziony w Twierdzy Modlin. Zmarł w 1895 roku we Włostach, które dzierżawił wówczas jego brat – Marcjan Gutkowski.


15. Droga gminna do pp. Tyluś:

Ulica Adama Drewnowskiego –

Pierwszy wójt Gminy Regimin, utworzonej w połowie XIX wieku, po carskiej reformie administracyjnej. Urodzony w Warszawie, właściciel majątku Grzybowo.

 


 

 

Przeczytano: 2058 razy.| Wydrukuj|Do góry